Opłaty za badania artykułów żywnościowych, wykonane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej. - M.P.1965.60.309 - OpenLEX

Opłaty za badania artykułów żywnościowych, wykonane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej.

Monitor Polski

M.P.1965.60.309

Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 30 października 1965 r.
w sprawie opłat za badania artykułów żywnościowych, wykonywane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) oraz § 7 ust. 4 uchwały nr 55 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie cen za usługi wykonywane dla ludności (Monitor Polski Nr 26, poz. 123) zarządza się, co następuje:
Za badania artykułów żywnościowych wykonywane w laboratoriach kontrolno-analitycznych Państwowej Inspekcji Handlowej należy pobierać opłaty ustalone taryfą opłat za badania wykonywane w Państwowym Zakładzie Higieny i stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stanowiącą załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 137).
Nie pobiera się opłat za badania i analizy prób wykonywane:
1)
z inicjatywy organów Państwowej Inspekcji Handlowej, jeżeli badana próba nie ujawniła gorszej jakości towaru od deklarowanej,
2)
dla jednostek budżetowych resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych,
3)
dla Biura do Spraw Jakości Towarów Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.
Przy badaniu tej samej partii produktów obejmującym jednorazowo większą ilość prób, za każdą próbę powyżej pięciu zmniejsza się opłaty ustalone w taryfie o 25%.
Za badanie nie przewidziane taryfą należy stosować:
1)
opłaty objęte taryfą opłat za badanie najbardziej podobne pod względem charakteru i pracochłonności albo
2)
opłatę w wysokości obliczonej na podstawie faktycznie zużytego czasu przy wykonywaniu badań, przyjmując stawkę za godzinę pracy w wysokości 26 zł.
Koszty przesyłki nadesłanych prób do badania oraz koszty przekazywania opłat ponosi jednostka organizacyjna lub osoba, która czynności tych zażądała.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.