§ 1. - Opłaty za badania artykułów żywnościowych, wykonane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej.

Monitor Polski

M.P.1965.60.309

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1965 r.
§  1.
Za badania artykułów żywnościowych wykonywane w laboratoriach kontrolno-analitycznych Państwowej Inspekcji Handlowej należy pobierać opłaty ustalone taryfą opłat za badania wykonywane w Państwowym Zakładzie Higieny i stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stanowiącą załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 137).