§ 5. - Opłaty za badania wykonywane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej.

Monitor Polski

M.P.1968.43.299

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1968 r.
§  5.
Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 października 1965 r. w sprawie opłat za badania artykułów żywnościowych, wykonywane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej (Monitor Polski Nr 60, poz. 309).