Odsetki od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1966.14.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1966 r.

UCHWAŁA Nr 56
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 marca 1966 r.
w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. z 1960 r. Nr 20, poz. 121 i z 1964 r. Nr 8, poz. 50) oraz art. 16 i 20 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 72, poz. 356) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Banki pobierają odsetki od udzielanych kredytów oraz płacą odsetki od środków na rachunkach bankowych według stawek ustalonych w niniejszej uchwale.
2.
Podane w dalszych przepisach stawki oznaczają wysokość oprocentowania w stosunku rocznym.

Odsetki od kredytów udzielanych przez banki.

§  2.
1.
Ustala się odsetki od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej oraz zespołom i zrzeszeniom rolniczym w wysokości:

1) od kredytów obrotowych - 4%,

2) od kredytów na inwestycje oraz na kapitalne remonty - 3%.

2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kredytów wymienionych w § 3 i w § 4 ust. 1.
§  3.
Ustala się odsetki:

1) od kredytów obrotowych, udzielanych uspołecznionym przedsiębiorstwom handlowym - w wysokości - 3%,

2) od kredytów obrotowych, kredytów na inwestycje oraz kredytów na kapitalne remonty, udzielanych państwowym gospodarstwom rolnym i kółkom rolniczym, oraz od kredytów obrotowych, udzielanych rolniczym spółdzielniom produkcyjnym - w wysokości - 2%,

3) od kredytów na inwestycje i kredytów na kapitalne remonty, udzielanych rolniczym spółdzielniom produkcyjnym - w wysokości - 1%.

§  4.
1.
Nie pobiera się odsetek od kredytów:
1)
na inwestycje centralne oraz na roboty przygotowawcze do tych inwestycji, z wyjątkiem kredytów, o których mowa w ust. 2,
2)
na sfinansowanie robót przygotowawczych do inwestycji priorytetowych, inwestycji jednostek budżetowych oraz inwestycji podejmowanych na podstawie decyzji prezydiów rad narodowych,
3)
na poczet udziałów w inwestycjach wspólnych oraz na przyspieszenie realizacji tych inwestycji.
2.
Ustala się odsetki w wysokości od 3% do 8% od kredytów na inwestycje centralne:
1)
nie spłaconych w terminie,
2)
udzielonych dodatkowo na sfinansowanie nakładów dokonanych ponad planowy koszt inwestycji, z tym że nie pobiera się odsetek wówczas, gdy koszt planowy został zwiększony z rezerwy kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego.
3.
Szczegółowe stawki odsetek od kredytów wymienionych w ust. 2 ustala Minister Finansów na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
§  5.
1.
Ustala się odsetki od kredytów na inwestycje i kapitalne remonty w budownictwie mieszkaniowym ludności w wysokości do 3%.
2.
Szczegółowe stawki odsetek od kredytów wymienionych w ust. 1 ustala Minister Finansów na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
3.
Minister Finansów, na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, może w uzasadnionych wypadkach, ustalić od kredytów wymienionych w ust. 1 odsetki w granicach do 6%.
§  6.
Ustala się odsetki od kredytów inwestycyjnych dla ludności wiejskiej i rzemieślników na wsi w wysokości 3%.
§  7.
1.
Ustala się odsetki od kredytów udzielanych rzemieślnikom nie wymienionym w § 6 w wysokości:
1)
od kredytów obrotowych 6%,
2)
od kredytów inwestycyjnych średnioterminowych 4%.
2.
Ustala się odsetki od kredytów obrotowych i inwestycyjnych, udzielanych prywatnym przedsiębiorstwom przemysłowym i handlowym, w wysokości 8%.
§  8.
Minister Finansów na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego może:
1)
ustalać w uzasadnionych wypadkach odsetki od kredytów niższe niż określone w niniejszej uchwale,
2)
ustalać odsetki od kredytów nie wymienionych w niniejszej uchwale,
3)
określać rodzaje kredytów, od których banki nie pobierają odsetek.
§  9.
Banki mogą pobierać od jednostek gospodarki uspołecznionej odsetki wyższe niż określone w §§ 2 i 3 lub ustalone na podstawie § 8 - w razie stwierdzenia nieprawidłowości w gospodarce kredytobiorcy. Wysokość podwyższonych odsetek nie może przekroczyć 10%.
§  10.
1.
Od kredytów nie spłaconych w terminie, z wyjątkiem kredytów wymienionych w § 4 ust. 2, banki pobierają odsetki za zwłokę w wysokości do 12%.
2.
Stawki odsetek za zwłokę od kredytów nie spłaconych w terminie ustala Minister Finansów na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
3.
W uzasadnionych gospodarczo wypadkach banki mogą zaniechać pobierania części lub całości odsetek za zwłokę, w szczególności od przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych będących w likwidacji lub w okresie uzdrawiania gospodarki finansowej, przeprowadzanego w porozumieniu z bankiem.
§  11.
Minister Finansów na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego ustala:
1)
jakie kredyty udzielane przez Narodowy Bank Polski innym bankom podlegają oprocentowaniu i w jakiej wysokości,
2)
wysokość odsetek od kredytów udzielanych przez Bank Rolny spółdzielniom oszczędnościowo-pożyczkowym,
3)
wysokość odsetek od kredytu udzielanego przedsiębiorstwu: Obsługa Ratalnej Sprzedaży "ORS".

Odsetki płacone od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

§  12.
1.
Banki płacą odsetki:
1)
od środków pieniężnych gromadzonych na bankowych rachunkach "B" funduszu rozwoju przedsiębiorstw, objętych przepisami uchwały nr 276 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłowych i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 61, poz. 316), w wysokości 4%,
2)
od środków pieniężnych gromadzonych przez jednostki gospodarki uspołecznionej na bankowych rachunkach lokat terminowych w wysokości do 4%,
3)
od środków pieniężnych, gromadzonych w Narodowym Banku Polskim przez Powszechną Kasę Oszczędności na rachunku bieżącym oraz przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe na rachunkach lokat, w wysokości do 5%,
4)
od wkładów oszczędnościowych w wysokości od 3% do 6,5%.
2.
Minister Finansów na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego ustala szczegółowe stawki odsetek od środków pieniężnych na rachunkach określonych w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
§  13.
1.
Banki nie płacą odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na innych rachunkach bankowych niż określone w § 12 ust. 1.
2.
Minister Finansów na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego może ustalić obowiązek płacenia przez banki odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, nie wymienionych w § 12 ust. 1.

Przepisy końcowe.

§  14.
Pozostają w mocy przepisy o zwolnieniu od oprocentowania kredytów nie objętych niniejszą uchwałą.
§  15.
Traci moc uchwała nr 347 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1962 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki państwowe oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach w tych bankach (Monitor Polski z 1962 r. Nr 84, poz. 391 i z 1964 r. Nr 16, poz. 71).
§  16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1966 r.