Częściowe pokrycie normatywu środków obrotowych przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego... - M.P.1963.57.286 - OpenLEX

Częściowe pokrycie normatywu środków obrotowych przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego funduszami własnymi i pasywami stałymi.

Monitor Polski

M.P.1963.57.286

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 czerwca 1963 r.
w sprawie częściowego pokrycia normatywu środków obrotowych przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego funduszami własnymi i pasywami stałymi. *

Na podstawie § 17 uchwały nr 289 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 64, poz. 276) oraz § 5 i § 10 ust. 3 uchwały nr 347 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1962 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki państwowe oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach w tych bankach (Monitor Polski Nr 84, poz. 391) zarządza się, co następuje:
Ustala się pokrycie normatywu środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw objętych uchwałą nr 289 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 64, poz. 276) funduszami własnymi i pasywami stałymi w wysokości 75% normatywu.
1.
Przedsiębiorstwa, o których mowa w § 1, odprowadzą w terminie do dnia 31 lipca 1963 r. nadwyżkę środków obrotowych na dzień 1 stycznia 1963 r., powstałą wskutek wykonania przepisu § 1, na specjalny zablokowany rachunek bankowy w oddziale banku finansującego działalność gospodarczą przedsiębiorstwa.
2.
Podstawą ustalenia nadwyżki środków obrotowych, o której mowa w ust. 1, jest normatyw środków obrotowych na dzień 31 grudnia 1963 r. uzgodniony z oddziałami banku finansującego.
3.
Ustala się w 1963 r. oprocentowanie środków odprowadzonych na zablokowany rachunek bankowy w wysokości 1% rocznie.
4.
Odsetki od środków zablokowanych na rachunkach bankowych przelewa się na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorstw.
1.
Na finansowanie części normatywu nie podlegającej pokryciu własnymi funduszami banki udzielają przedsiębiorstwom kredytu normatywnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o kredytowaniu działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstw uspołecznionych.
2.
Kredyt normatywny udzielony przedsiębiorstwom, o których mowa w § 1, w kwocie odpowiadającej zmniejszeniu pokrycia normatywu środków obrotowych funduszami własnymi i pasywami stałymi podlega w roku 1963 ulgowemu oprocentowaniu w wysokości 1% rocznie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1963 r.
* Z dniem 1 stycznia 1966 r. nin. zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek zmiany uchwały nr 289 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego, objętych planowaniem terenowym (M.P.61.64.276) przez § 25 ust. 1 uchwały Rady Ministrów nr 280 z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (M.P.65.61.320), z tym że rozliczenie przedsiębiorstw z tytułu wpłat z zysku do budżetu, rozliczenie zysków niezależnych od działalności przedsiębiorstw oraz zysków nieprawidłowych za rok 1965 są dokonywane według zasad określonych zmienianą uchwałą.