Udzielanie rolnikom kredytów na zakup i remonty ciągników oraz maszyn i narzędzi rolniczych.

Monitor Polski

M.P.1967.40.192

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 lipca 1967 r.
w sprawie udzielania rolnikom kredytów na zakup i remonty ciągników oraz maszyn i narzędzi rolniczych.

Na podstawie § 7 uchwały nr 78 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1967 r. w sprawie sprzedaży ciągników indywidualnym rolnikom oraz § 8 pkt 3 uchwały nr 56 Rady Ministrów z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 14, poz. 84) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie dotyczy ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych wycofanych z eksploatacji w jednostkach gospodarki uspołecznionej, określonych uchwałą nr 78 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1967 r. w sprawie sprzedaży ciągników indywidualnym rolnikom, oraz sprzedawanych na podstawie wytycznych Ministra Rolnictwa.
1.
Sprzedaży ciągników rolnikom na zasadach kredytu spłacanego zbożem dokonują powiatowe związki gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" na warunkach określonych w uchwale wymienionej w § 1 (§ 3 uchwały).
2.
Powiatowe związki gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" mogą korzystać w Narodowym Banku Polskim z nie oprocentowanego kredytu na ogólnie obowiązujących zasadach - na spłatę zobowiązań wobec jednostek gospodarki uspołecznionej za ciągniki sprzedawane rolnikom.
1.
Rolnicy, którzy zakupili ciągniki, mogą otrzymać również kredyt na remont ciągnika oraz zakup towarzyszących maszyn i narzędzi rolniczych.
2.
Kredyty określone w ust. 1 udzielane są przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe na okres spłaty lat 5 i przy oprocentowaniu w wysokości 4% rocznie.
Szczegółowy tryb udzielania kredytów określony niniejszym zarządzeniem ustalą Prezes Narodowego Banku Polskiego i Prezes Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.