Przepisy końcowe. - Rozdział 4 - Odsetki od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych. - M.P.1966.14.84 - OpenLEX

Rozdział 4 - Przepisy końcowe. - Odsetki od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1966.14.84

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1966 r.

Rozdział  4.

Przepisy końcowe.

§  14.
Pozostają w mocy przepisy o zwolnieniu od oprocentowania kredytów nie objętych niniejszą uchwałą.
§  15.
Traci moc uchwała nr 347 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1962 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki państwowe oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach w tych bankach (Monitor Polski z 1962 r. Nr 84, poz. 391 i z 1964 r. Nr 16, poz. 71).
§  16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1966 r.