Zezwolenie na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych - krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1967.70.343

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 grudnia 1967 r.
w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych - krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) oraz § 13 ust. 2 uchwały nr 56 Rady Ministrów z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 14, poz. 84) zarządza się, co następuje:
Zezwala się Narodowemu Bankowi Polskiemu, Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. i Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych będących krajowcami dewizowymi oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej, zwanych dalej "oprocentowanymi rachunkami walutowymi krajowców dewizowych".
Na oprocentowane rachunki walutowe krajowców dewizowych mogą być przyjmowane kwoty w zagranicznych walutach wymienialnych, określonych przez Narodowy Bank Polski, uzyskane z tytułu diet zagranicznych, wynagrodzeń ze stosunku pracy, świadczenia usług, praw autorskich, sprzedaży produktów pracy artystycznej i z innych tytułów - jeżeli kwoty te z mocy ogólnych zezwoleń dewizowych są dopuszczone do wydatkowania za granicą.
Oprocentowane rachunki walutowe krajowców dewizowych mogą być zasilane z zachowaniem przepisu § 2:
1)
kwotami przekazów bankowych i pocztowych z zagranicy oraz kwotami z realizacji czeków imiennych i akredytyw pieniężnych,
2)
wpłatami w banknotach i monetach oraz kwotami z realizacji czeków na okaziciela - w granicach kwot uwidocznionych w pisemnej deklaracji przywozu, potwierdzonej przez polski graniczny urząd celny, lub w zaświadczeniu wystawionym przez ten urząd,
3)
kwotami z nie oprocentowanych bankowych rachunków walutowych, posiadanych przez właściciela oprocentowanego rachunku walutowego krajowca dewizowego,
4)
kwotami przekazów bankowych dokonanych w kraju przez polskiego pracodawcę z tytułu walutowego wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz diet zagranicznych.
1.
Oprocentowanie wkładu na oprocentowanym rachunku walutowym krajowca dewizowego wynosi w stosunku rocznym:
1)
wkładu podlegającego niezwłocznej wypłacie na żądanie - 3%,
2)
wkładu z terminem wypowiedzenia 90 dni - 3,5%,
3)
wkładu z terminem wypowiedzenia 180 dni - 4%,
4)
wkładu z terminem wypowiedzenia 360 dni - 5%.
2.
Oprocentowaniu podlega wkład, którego równowartość według obowiązującego kursu walut obcych przekracza 1.200 zł. Odsetki dolicza się do wkładu w takiej walucie, w jakiej prowadzony jest rachunek.
1.
Wkładem posiadanym na oprocentowanym rachunku walutowym krajowca dewizowego wolno bez osobnego zezwolenia dewizowego dysponować:
1)
na zakup towarów w eksporcie wewnętrznym Bank Polska Kasa Opieki S.A. na rzecz posiadacza rachunku oraz na ten cel pod tytułem darmym na rzecz innych osób będących krajowcami dewizowymi,
2)
na zakup na własny użytek posiadacza rachunku towarów za granicą lub w polskich przedsiębiorstwach handlu zagranicznego oraz w innych jednostkach uprawnionych do sprzedaży w kraju towarów za zagraniczne waluty wymienialne,
3)
na pokrycie składek z tytułu członkostwa posiadacza rachunku w organizacjach międzynarodowych lub innych organizacjach za granicą, jeżeli przynależność do tych organizacji nastąpiła z zachowaniem polskich przepisów dewizowych,
4)
na pokrycie kosztów podróży i pobytu za granicą posiadacza rachunku, jego krewnych wstępnych i zstępnych, rodzeństwa oraz współmałżonka i rodziców współmałżonka.
2.
Wypłaty z oprocentowanego rachunku walutowego krajowca dewizowego na cele inne niż wymienione w ust. 1 są dopuszczalne po uzyskaniu osobnego zezwolenia dewizowego.
3.
Wypłaty z oprocentowanego rachunku walutowego krajowca dewizowego mogą być dokonywane:
1)
w formie przekazów i przelewów w walucie obcej oraz w dowolnej formie w walucie krajowej z zachowaniem obowiązującego kursu walut obcych,
2)
w gotówce w walucie wpłaty - w granicach sum wpłaconych w kraju na rachunek w efektywnym pieniądzu zagranicznym (banknotach i monetach).

Wypłaty w walucie obcej na cele wymienione w ust. 1 pkt 4 mogą być dokonywane w formie uznanej przez bank za właściwą.

4.
Posiadacz rachunku i osoby wymienione w ust. 1 pkt 4 mogą wywieźć za granicę bez osobnego zezwolenia dewizowego zagraniczne środki płatnicze podjęte z rachunku na cele wymienione w ust. 1 pkt 4. Uprawnienie do ich wywozu stwierdza w każdym poszczególnym wypadku w formie umożliwiającej należytą kontrolę dewizową graniczną bank prowadzący oprocentowany rachunek walutowy krajowca dewizowego.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.