Odsetki od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1969.32.238

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1976 r.

UCHWAŁA Nr 125
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 lipca 1969 r.
w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. z 1960 r. Nr 20, poz. 121, z 1964 r. Nr 8, poz. 50 i z 1966 r. Nr 24, poz. 151) oraz art. 16 i art. 20 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 72, poz. 356) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Banki pobierają odsetki od udzielanych kredytów oraz płacą odsetki od środków na rachunkach bankowych według stawek ustalonych w niniejszej uchwale.
2.
Podane w dalszych przepisach stawki oznaczają wysokość oprocentowania w stosunku rocznym.
3. 1
Przez użyte w uchwale określenia:
1)
rezerwy - należy rozumieć zapasy rzeczowe, nie związane z bieżącą działalnością, a nie będące zapasami sezonowymi, gromadzone ze względów ogólnogospodarczych lub społecznych na mocy decyzji Rządu albo - podejmowanych w porozumieniu z bankami - decyzji ministerstw (urzędów centralnych) lub zjednoczeń objętych planowaniem centralnym,
2)
kredyt podstawowy - należy rozumieć kredyt obrotowy na finansowanie zapasów, z wyjątkiem zapasów sezonowych i rezerw, a w przedsiębiorstwach handlu rynkowego - z wyjątkiem rezerw, oraz na finansowanie należności od odbiorców krajowych i należności zagranicznych, nie sfinansowanych własnymi funduszami w obrocie i prawidłowymi zobowiązaniami,
3)
kredyt dodatkowy - należy rozumieć kredyt obrotowy na finansowanie rezerw i zapasów sezonowych, z wyjątkiem zapasów sezonowych w przedsiębiorstwach handlu rynkowego,
4)
kredyt przejściowy - należy rozumieć kredyt obrotowy udzielany jako doraźna pomoc finansowa w wypadkach przejściowego braku środków płatniczych.
§  2-13. 2
(uchylone).
§  14.
1.
Banki płacą odsetki:
1) 3
(skreślony),
2)
od środków funduszów jednostek gospodarki uspołecznionej, przeznaczonych na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów, z wyjątkiem środków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych - w wysokości do 3%,
3)
od wkładów oszczędnościowych - w wysokości od 3 do 6,5%.
2.
Minister Finansów na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego:
1)
ustala szczegółowe stawki odsetek od środków pieniężnych określonych w ust. 1,
2)
może ustalić obowiązek płacenia przez banki odsetek od środków pieniężnych nie wymienionych w ust. 1.
§  15.
Minister Finansów na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego ustala, jakie środki gromadzone przez instytucje finansowe i ubezpieczeniowe na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu i w jakiej wysokości.
§  16.
Banki nie płacą odsetek od środków pieniężnych, nie wymienionych w § 14 ust. 1 i nieokreślonych na podstawie § 14 ust. 2 i § 15.
§  17.
Traci moc uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 14, poz. 84).
§  18.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1970 r., z tym że w 1970 r. przepisy § 3 ust. 2 i §§ 4 i 5 nie mają zastosowania do inwestycji centralnych i zjednoczeń podjętych przed 1 stycznia 1970 r., a kończonych w 1970 r.
1 § 1 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 265 z dnia 30 listopada 1973 r. (M.P.73.54.303) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1974 r.
2 § 2-13 uchylone przez § 9 ust. 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 20 kwietnia 1976 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym (M.P.76.18.80) z dniem 1 maja 1976 r.
3 § 14 ust. 1 pkt 1 skreślony przez § 1 pkt 8 uchwały nr 265 z dnia 30 listopada 1973 r. (M.P.73.54.303) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1974 r.