Częściowe pokrycie normatywu środków obrotowych przedsiębiorstw funduszami własnymi i pasywami stałymi. - M.P.1963.23.121 - OpenLEX

Częściowe pokrycie normatywu środków obrotowych przedsiębiorstw funduszami własnymi i pasywami stałymi.

Monitor Polski

M.P.1963.23.121

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 marca 1963 r.
w sprawie częściowego pokrycia normatywu środków obrotowych przedsiębiorstw funduszami własnymi i pasywami stałymi. *

Na podstawie § 36 ust. 2 uchwały nr 387 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski z 1960 r. Nr 91, poz. 411, z 1961 r. Nr 79, poz. 329 i z 1963 r. Nr 14, poz. 77) oraz § 5 i § 10 ust. 3 uchwały nr 347 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1962 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki państwowe oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach w tych bankach (Monitor Polski Nr 84, poz. 391) zarządza się, co następuje:
Ustala się pokrycie normatywu środków obrotowych niektórych przedsiębiorstw państwowych objętych uchwałą nr 387 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski z 1960 r. Nr 91, poz. 411, z 1961 r. Nr 79, poz. 329 i z 1963 r. Nr 14, poz. 77) funduszami własnymi i pasywami stałymi, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
1.
Przedsiębiorstwa, w których stopień pokrycia normatywu środków obrotowych funduszami własnymi i pasywami stałymi ulega zmianie na mocy niniejszego zarządzenia, odprowadzą w terminie do dnia 31 marca 1963 r. na specjalny zablokowany rachunek w Narodowym Banku Polskim nadwyżkę środków obrotowych na dzień 1 stycznia 1963 r. z tego tytułu.
2.
Podstawą ustalenia nadwyżki środków obrotowych na dzień 1 stycznia 1963 r., o której mowa w ust. 1, jest normatyw środków obrotowych na dzień 31 grudnia 1963 r., uzgodniony z oddziałami banku finansującego w toku opiniowania planów techniczno-ekonomicznych na 1963 r.
3.
Oprocentowanie środków odprowadzonych na zablokowany rachunek bankowy ustala się w wysokości 1% rocznie.
4.
Odsetki od środków zablokowanych na rachunkach bankowych przelewa się na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorstw.
1.
Na finansowanie części normatywu nie podlegającej pokryciu własnymi funduszami banki udzielą przedsiębiorstwom kredytu normatywnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o kredytowaniu działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstw uspołecznionych.
2.
Kredyt normatywny udzielony przedsiębiorstwom, o których mowa w § 2 ust. 1, w kwocie odpowiadającej zmniejszeniu pokrycia normatywu środków obrotowych funduszami własnymi i pasywami stałymi z dniem 1 stycznia 1963 r., podlega w roku 1963 ulgowemu oprocentowaniu w wysokości 1% rocznie.
Plany techniczno-ekonomiczne na rok 1963 przedsiębiorstw, o których mowa w § 2 ust. 1, nie ulegają zmianie.
Tracą moc: zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1961 r. w sprawie częściowego pokrycia normatywu środków obrotowych przedsiębiorstw funduszami własnymi i pasywami stałymi (Monitor Polski Nr 24, poz. 115) oraz zarządzenie nr 108 Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1962 r. w sprawie częściowego pokrycia normatywu środków obrotowych funduszami własnymi i pasywami stałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych nadzorowanych przez Zjednoczenie Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych i Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1963 r.

ZAŁĄCZNIK 

Ministerstwo (urząd centralny)PrzedsiębiorstwaProcent pokrycia normatywu funduszami własnymi i pasywami stałymi
123
1.Ministerstwo Górnictwa i Energetykiprzedsiębiorstwa przemysłowe70%
przedsiębiorstwa obrotu towarowego30%
2.Ministerstwo Przemysłu Ciężkiegoprzedsiębiorstwa przemysłowe70%
przedsiębiorstwa obrotu towarowego wymienione w § 10 uchwały nr 347 Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie planowania i gospodarowania zapasami w jednostkach gospodarki uspołecznionej60%
pozostałe przedsiębiorstwa obrotu towarowego30%
3.Ministerstwo Przemysłu Chemicznegoprzedsiębiorstwa przemysłowe70%
przedsiębiorstwa obrotu towarowego wymienione w § 10 uchwały nr 347 Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie planowania i gospodarowania zapasami w jednostkach gospodarki uspołecznionej60%
pozostałe przedsiębiorstwa obrotu towarowego, z wyjątkiem Wytwórni Chemicznej Nr 1830%
4.Ministerstwo Przemysłu Lekkiegoprzedsiębiorstwa przemysłowe70%
Centrala Zbytu Artykułów Technicznych60%
pozostałe przedsiębiorstwa obrotu towarowego30%
5.Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupuprzedsiębiorstwa obrotu towarowego30%
6.Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanychprzedsiębiorstwa budowlano-montażowe75%
przedsiębiorstwa obrotu towarowego wymienione w § 10 uchwały nr 347 Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie planowania i gospodarowania zapasami w jednostkach gospodarki uspołecznionej60%
pozostałe przedsiębiorstwa obrotu towarowego30%
7.Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnegoprzedsiębiorstwa przemysłowe oraz wchodzące w skład Zjednoczenia Leśnej Produkcji Niedrzewnej70%
przedsiębiorstwa obrotu towarowego wymienione w § 10 uchwały nr 347 Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie planowania i gospodarowania zapasami w jednostkach gospodarki uspołecznionej60%
pozostałe przedsiębiorstwa obrotu towarowego30%
8.Ministerstwo Komunikacjiprzedsiębiorstwa objęte uchwałą nr 387 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych objętych planowaniem centralnym, z wyjątkiem Przedsiębiorstwa Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych "Wars" oraz przedsiębiorstwa Restauracje Dworcowe "Wars"

Przedsiębiorstwo Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych "Wars" oraz przedsiębiorstwo Restauracje Dworcowe "Wars"

85%

normatyw towarów i artykułów spożywczych – 30%; pozostałe składniki normatywu – 85%

9.Ministerstwo SprawiedliwościWydawnictwo Prawnicze30%
10.Ministerstwo Kultury i Sztukiprzedsiębiorstwa obrotu towarowego i wydawnicze30%
11.Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznejprzedsiębiorstwa obrotu towarowego wymienione w § 10 uchwały nr 347 Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie planowania i gospodarowania zapasami w jednostkach gospodarki uspołecznionej60%
pozostałe przedsiębiorstwa obrotu towarowego i przedsiębiorstwa wydawnicze30%
12.Ministerstwo Oświatyprzedsiębiorstwa obrotu towarowego i wydawnicze30%
13.Centralny Urząd GeologiiWydawnictwa Geologiczne30%
14.Główny Komitet Kultury Fizycznej i TurystykiPolskie Biuro Podróży "Orbis"normatyw towarów i artykułów spożywczych – 30%; pozostałe składniki normatywu – 85%
15.Komitet Drobnej WytwórczościCentrala Techniczna60%
Składnica Odpadów Hutniczych oraz Biuro Obrotu Maszynami i Surowcami30%
Uwaga: W przedsiębiorstwach obrotu towarowego częściowe pokrycie normatywu dotyczy tylko towarów, a w przedsiębiorstwach wydawniczych – wyrobów gotowych; pozostałe składniki normatywu w tych przedsiębiorstwach są pokrywane w pełni funduszami własnymi i pasywami stałymi.
* Z dniem 1 stycznia 1966 r. nin. zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek zmiany uchwały nr 387 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych objętych planowaniem centralnym (M.P.63.35.175) przez § 60 pkt 1 uchwały Rady Ministrów nr 276 z dnia 28 października 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłowych i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym (M.P.65.61.316), z tym że przepisy zmienianej uchwały mają zastosowanie do rozliczeń przedsiębiorstw wynikających ze sprawozdań finansowych za rok 1965.