Limitowania mocy i energii elektrycznej.

Monitor Polski

M.P.1957.92.543

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 16 listopada 1957 r.
w sprawie limitowania mocy i energii elektrycznej.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 28 stycznia 1953 r. o zabezpieczeniu racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej (Dz. U. Nr 9, poz. 26) zarządza się, co następuje:
1.
Dla zakładów przemysłowych o mocy zainstalowanej 50 i więcej kilowatów, pobierających energię elektryczną w całości lub w części z sieci elektrowni zawodowych lub połączonych z nią elektrowni przemysłowych, zwanych dalej "odbiorcami", ustala się na podstawie krajowego bilansu mocy, niezależnie od źródła zasilania, przydziały maksymalnej mocy elektrycznej w kW (kilowatach) w godzinach szczytowego obciążenia, zwane dalej "limitami mocy".
2.
Limit mocy ustala Zakład Zbytu Energii (ZZE) w porozumieniu z odbiorcami w formie obustronnie podpisanego protokołu. Limit obowiązuje do czasu zmiany przewidzianej w § 2 ust. 1.
3.
U odbiorców pobierających energię elektryczną w części z własnych elektrowni przemysłowych o turbinach przeciwprężnych, ZZE może zdecydować zastosowanie limitów mocy pobieranej tylko z sieci okręgowej.
4.
U odbiorców, u których zainstalowano liczniki dwuczasowe mierzące energię pobraną w godzinach szczytowych, limit mocy za zgodą ZZE może być zamieniony na dobowy limit energii pobranej w godzinach szczytowych. Do limitów tych odnoszą się analogicznie przepisy dotyczące limitów mocy. Dla celów taryfowych wyznacza się miesięczne (na okres obrachunkowy) limity energii pobieranej w godzinach szczytowych, oparte na wielkości limitu mocy, a obliczane w sposób następujący:
1)
dla zakładów o ruchu ciągłym - przez pomnożenie limitu mocy przez liczbę godzin szczytowych w miesiącu,
2)
dla zakładów nie pracujących w niedziele i święta - przez pomnożenie limitu mocy przez liczbę godzin szczytowych w dniach roboczych miesiąca,
3)
dla zakładów częściowo pracujących w niedziele i święta - przez odpowiednią interpolację w obopólnym porozumieniu ZZE i odbiorcy z uwzględnieniem rzeczywistego poboru w dni świąteczne.
5.
W razie wystąpienia szczególnie wielkiego deficytu mocy w systemie ogólnokrajowym Państwowa Inspekcja Energetyczna opracowuje w porozumieniu z ministerstwami plan ograniczeń poboru mocy dla zakładów przemysłowych.
6.
Godziny trwania szczytowego obciążenia, zwane dalej "godzinami szczytowymi", ustala dla poszczególnych miesięcy Państwowa Inspekcja Energetyczna w porozumieniu z Państwowym Zarządem Dyspozycji Mocy i podaje do wiadomości zainteresowanym odbiorcom za pośrednictwem ZZE.
1.
Zmiana limitu mocy może nastąpić na żądanie odbiorcy (w związku z uruchomieniem nowych odbiorników, zmianą procesu technologicznego itp.) bądź z inicjatywy ZZE po stwierdzeniu, iż uprzednio ustalony limit jest nadmierny.
2.
W razie awarii w systemie energetycznym ZZE może ograniczyć przejściowo na czas trwania awarii pobór mocy elektrycznej dla poszczególnych odbiorców poniżej przyznanego limitu.
3.
ZZE jest obowiązany zawiadomić odbiorcę w formie pisemnej lub telefonogramu o ograniczeniu poboru mocy elektrycznej poniżej przyznanego limitu zarządzonym przez dostawcę.
W zależności od terenowych warunków energetycznych dyrektor zarządu energetycznego okręgu może znieść obowiązek ustalania limitów mocy dla niektórych odbiorców na terenie okręgu lub jego części, jak również wprowadzić ten obowiązek dla odbiorców o mocy zainstalowanej poniżej 50 kW.
1.
W przypadkach wymagających ograniczenia zużycia energii elektrycznej w kraju dyrektor Państwowej Inspekcji Energetycznej może zarządzić wprowadzenie indywidualnych limitów energii na ograniczony czas dla odbiorców o rocznym poborze energii elektrycznej ponad 50 mil. kWh.
2.
Uprawnienia zawarte w ust. 1 dyrektor Państwowej Inspekcji Energetycznej może przekazać dyrektorowi zarządu energetycznego okręgu.
3.
W razie przekroczenia ustalonego limitu energii elektrycznej stosuje się dopłaty określone odrębnymi aktami prawnymi.
1.
Odbiorcy podlegający limitowaniu mocy według § 1 obowiązani są prowadzić zapisy kontrolne poboru dobowego energii elektrycznej w kilowatogodzinach (kWh) na podstawie wskazań liczników energii czynnej, będących podstawą do rozrachunku z odbiorcą, przy czym:
1)
odbiorcy o przydzielonym limicie mocy 100 kW i więcej - w godzinach szczytowych co godzinę oraz o godzinie 24 za ubiegłą dobę,
2)
odbiorcy o przydzielonym limicie mocy poniżej 100 kW - w godzinach rozpoczęcia i zakończenia szczytowego obciążenia oraz o godzinie 24 za ubiegłą dobę.
2.
Na podstawie zapisów określonych w ust. 1 ustala się:
1)
wielkość faktycznego poboru energii w ciągu doby z różnicy wskazań dwu kolejnych odczytów liczników dokonanych w odstępie 24 godzin,
2)
wielkość poboru mocy jednogodzinnej w czasie szczytowego obciążenia:
a)
u odbiorców o przydzielonym limicie 100 kW i więcej - z różnicy wskazań dwu kolejnych odczytów liczników dokonanych w odstępie jednogodzinnym,
b)
u odbiorców o przydzielonym limicie poniżej 100 kW - z różnicy wskazań licznika odczytywanych na początku i końcu szczytowego obciążenia podzielonej przez liczbę godzin trwania szczytowego obciążenia.
3.
Zakłady przemysłowe mogą za zgodą ZZE przesunąć godziny odczytywania liczników na godzinę rozpoczęcia pracy pierwszej zmiany.
4.
ZZE może wprowadzić obowiązek dokonywania cogodzinnych zapisów poboru energii w czasie godzin szczytowych dla odbiorców o limicie mocy mniejszym niż 100 kW.
5.
W razie zasilania odbiorcy z kilku przyłączy wyposażonych w oddzielne liczniki energii czynnej - w braku licznika sumującego - kontrolę przestrzegania limitów mocy przeprowadza się przez jednoczesne zapisy wskazań liczników na poszczególnych przyłączach. W wyjątkowych przypadkach, gdzie warunki dokonywania jednoczesnych odczytów są bardzo trudne, ZZE może ustalić limity indywidualne dla tych przyłączy czy oddziałów.
6.
Zapisy poboru mocy i energii elektrycznej prowadzi się w oparafowanym dzienniku wykorzystania limitów, dostarczonym odpłatnie przez ZZE według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.
7.
Zapisy prowadzi zasadniczo personel dyżurny odbiorcy. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli przyrządy pomiarowe ustawione są na stacji dostawcy ze stałą obsługą - zapisy bieżące przeprowadza personel dyżurny stacji w dzienniku dostarczonym przez odbiorcę.
Odbiorcy, dla których ustalone zostały limity mocy lub energii, obowiązani są do składania ZZE miesięcznego sprawozdania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. Odbiorcy o przyznanym limicie mocy powyżej 100 kW zaliczają do sprawozdania z miesięcy marca, lipca, września i grudnia wykres obciążenia dobowego w odstępach cogodzinnych z trzeciej środy tych miesięcy.
1.
Odbiorcy obowiązani są ułatwić w każdej chwili organom kontroli ZZE dostęp do przyrządów, na podstawie których prowadzone są bieżące zapisy, oraz przedstawić do wglądu dziennik wykorzystania limitów.
2.
W celu doraźnych kontroli przestrzegania przydzielonych limitów mocy i energii ZZE ma prawo zażądać od odbiorcy podania telefonicznie danych o poborze energii i wielkości osiągniętego maksymalnego obciążenia w czasie godzin szczytowych.
W stosunku do winnych przekroczenia przydzielonych limitów oraz naruszenia przepisów niniejszego zarządzenia Państwowa Inspekcja Energetyczna stosować będzie sankcje przewidziane w dekrecie z dnia 28 stycznia 1953 r. o zabezpieczeniu racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej (Dz. U. Nr 9, poz. 26).
Zarządzenie nie ma zastosowania do odbiorców podległych Ministrom Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych.
Traci moc zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 24 lipca 1954 r. w sprawie limitowania mocy i energii elektrycznej (Monitor Polski z 1954 r. Nr 84, poz. 972 i z 1955 r. Nr 63, poz. 748).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

DZIENNIK

wykorzystania limitów mocy elektrycznej przez odbiorcę o przyznanym limicie mocy mniejszym niż 100 kW
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

DZIENNIK

wykorzystania limitów mocy elektrycznej przez odbiorcę o przyznanym limicie mocy 100 kW i więcej
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

SPRAWOZDANIE

z wykorzystania limitu mocy za miesiąc .................... 19... r.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................