§ 1. - Limitowania mocy i energii elektrycznej.

Monitor Polski

M.P.1957.92.543

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1957 r.
§  1.
1.
Dla zakładów przemysłowych o mocy zainstalowanej 50 i więcej kilowatów, pobierających energię elektryczną w całości lub w części z sieci elektrowni zawodowych lub połączonych z nią elektrowni przemysłowych, zwanych dalej "odbiorcami", ustala się na podstawie krajowego bilansu mocy, niezależnie od źródła zasilania, przydziały maksymalnej mocy elektrycznej w kW (kilowatach) w godzinach szczytowego obciążenia, zwane dalej "limitami mocy".
2.
Limit mocy ustala Zakład Zbytu Energii (ZZE) w porozumieniu z odbiorcami w formie obustronnie podpisanego protokołu. Limit obowiązuje do czasu zmiany przewidzianej w § 2 ust. 1.
3.
U odbiorców pobierających energię elektryczną w części z własnych elektrowni przemysłowych o turbinach przeciwprężnych, ZZE może zdecydować zastosowanie limitów mocy pobieranej tylko z sieci okręgowej.
4.
U odbiorców, u których zainstalowano liczniki dwuczasowe mierzące energię pobraną w godzinach szczytowych, limit mocy za zgodą ZZE może być zamieniony na dobowy limit energii pobranej w godzinach szczytowych. Do limitów tych odnoszą się analogicznie przepisy dotyczące limitów mocy. Dla celów taryfowych wyznacza się miesięczne (na okres obrachunkowy) limity energii pobieranej w godzinach szczytowych, oparte na wielkości limitu mocy, a obliczane w sposób następujący:
1)
dla zakładów o ruchu ciągłym - przez pomnożenie limitu mocy przez liczbę godzin szczytowych w miesiącu,
2)
dla zakładów nie pracujących w niedziele i święta - przez pomnożenie limitu mocy przez liczbę godzin szczytowych w dniach roboczych miesiąca,
3)
dla zakładów częściowo pracujących w niedziele i święta - przez odpowiednią interpolację w obopólnym porozumieniu ZZE i odbiorcy z uwzględnieniem rzeczywistego poboru w dni świąteczne.
5.
W razie wystąpienia szczególnie wielkiego deficytu mocy w systemie ogólnokrajowym Państwowa Inspekcja Energetyczna opracowuje w porozumieniu z ministerstwami plan ograniczeń poboru mocy dla zakładów przemysłowych.
6.
Godziny trwania szczytowego obciążenia, zwane dalej "godzinami szczytowymi", ustala dla poszczególnych miesięcy Państwowa Inspekcja Energetyczna w porozumieniu z Państwowym Zarządem Dyspozycji Mocy i podaje do wiadomości zainteresowanym odbiorcom za pośrednictwem ZZE.