§ 5. - Limitowania mocy i energii elektrycznej.

Monitor Polski

M.P.1957.92.543

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1957 r.
§  5.
1.
Odbiorcy podlegający limitowaniu mocy według § 1 obowiązani są prowadzić zapisy kontrolne poboru dobowego energii elektrycznej w kilowatogodzinach (kWh) na podstawie wskazań liczników energii czynnej, będących podstawą do rozrachunku z odbiorcą, przy czym:
1)
odbiorcy o przydzielonym limicie mocy 100 kW i więcej - w godzinach szczytowych co godzinę oraz o godzinie 24 za ubiegłą dobę,
2)
odbiorcy o przydzielonym limicie mocy poniżej 100 kW - w godzinach rozpoczęcia i zakończenia szczytowego obciążenia oraz o godzinie 24 za ubiegłą dobę.
2.
Na podstawie zapisów określonych w ust. 1 ustala się:
1)
wielkość faktycznego poboru energii w ciągu doby z różnicy wskazań dwu kolejnych odczytów liczników dokonanych w odstępie 24 godzin,
2)
wielkość poboru mocy jednogodzinnej w czasie szczytowego obciążenia:
a)
u odbiorców o przydzielonym limicie 100 kW i więcej - z różnicy wskazań dwu kolejnych odczytów liczników dokonanych w odstępie jednogodzinnym,
b)
u odbiorców o przydzielonym limicie poniżej 100 kW - z różnicy wskazań licznika odczytywanych na początku i końcu szczytowego obciążenia podzielonej przez liczbę godzin trwania szczytowego obciążenia.
3.
Zakłady przemysłowe mogą za zgodą ZZE przesunąć godziny odczytywania liczników na godzinę rozpoczęcia pracy pierwszej zmiany.
4.
ZZE może wprowadzić obowiązek dokonywania cogodzinnych zapisów poboru energii w czasie godzin szczytowych dla odbiorców o limicie mocy mniejszym niż 100 kW.
5.
W razie zasilania odbiorcy z kilku przyłączy wyposażonych w oddzielne liczniki energii czynnej - w braku licznika sumującego - kontrolę przestrzegania limitów mocy przeprowadza się przez jednoczesne zapisy wskazań liczników na poszczególnych przyłączach. W wyjątkowych przypadkach, gdzie warunki dokonywania jednoczesnych odczytów są bardzo trudne, ZZE może ustalić limity indywidualne dla tych przyłączy czy oddziałów.
6.
Zapisy poboru mocy i energii elektrycznej prowadzi się w oparafowanym dzienniku wykorzystania limitów, dostarczonym odpłatnie przez ZZE według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.
7.
Zapisy prowadzi zasadniczo personel dyżurny odbiorcy. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli przyrządy pomiarowe ustawione są na stacji dostawcy ze stałą obsługą - zapisy bieżące przeprowadza personel dyżurny stacji w dzienniku dostarczonym przez odbiorcę.