Zabezpieczenie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.9.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1953 r.

DEKRET
z dnia 28 stycznia 1953 r.
o zabezpieczeniu racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej.

Energia elektryczna i energia cieplna, wytwarzana w połączeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej, powinny być przez wszystkich odbiorców użytkowane racjonalnie i oszczędnie.

1.
Minister Energetyki określa wymagania, jakim ze stanowiska racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii powinny odpowiadać elektryczne i cieplne urządzenia odbiorcze i ich eksploatacja.
2.
Minister Energetyki wydaje w szczególności przepisy obowiązujące dostawców i odbiorców energii w zakresie:
1)
budowy, eksploatacji i bezpieczeństwa urządzeń odbiorczych,
2)
środków i usprawnień zabezpieczających racjonalne i oszczędne użytkowanie energii,
3)
dostawy i użytkowania energii,
4)
wprowadzenia postępu technicznego w dziedzinie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii.
1.
Pobór energii elektrycznej i jej mocy oraz energii cieplnej ulega normowaniu.
2.
Normy zużycia energii na jednostkę produkcji lub na inną jednostkę, wytyczne dla poprawiania współczynników mocy oraz zasady regulowania przebiegu obciążeń i dopuszczalnego poboru mocy w godzinach obciążenia szczytowego określa Minister Energetyki w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i zainteresowanym ministrem.
1.
Państwowy nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów, przewidzianych w art. 2 i 3, sprawuje Państwowa Inspekcja Energetyczna Ministerstwa Energetyki.
2.
Minister Energetyki może w określonym zakresie upoważnić również inne podległa mu organy do sprawowania państwowego nadzoru i kontroli nad użytkowaniem energii elektrycznej i cieplnej.

Państwowy nadzór i kontrola (art. 4) obejmują w szczególności:

1)
sprawdzanie stanu i działania urządzeń odbiorczych oraz sposobu ich eksploatowania, jak również prawo żądania potrzebnych wyjaśnień i sprawozdań,
2)
zobowiązywanie odbiorców do przeprowadzania określonych zmian w urządzeniach odbiorczych i w ich eksploatacji,
3)
zarządzanie wstrzymania działania urządzeń odbiorczych w razie zagrożenia awarią, pożarem lub innym niebezpieczeństwem,
4)
badanie przyczyn awarii urządzeń odbiorczych,
5)
sprawdzanie środków stosowanych przez odbiorców w dziedzinie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii,
6)
sprawdzanie realizacji planu postępu technicznego.
1.
Kto wbrew przepisom narusza obowiązek racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej albo kto nie stosuje się do zarządzeń, nakazów i zakazów wydanych w tym zakresie, albo uniemożliwia lub utrudnia organom inspekcji energetycznej wykonanie ich uprawnień nadzorczych i kontrolnych, podlega karze grzywny do 1.000 zł.
2.
Orzekanie w sprawach o wykroczenia, określone w ust. 1, następuje w trybie postępowania karno-administracyjnego.
3.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do jednostek gospodarki uspołecznionej i do ich pracowników w zakresie pracy w tych jednostkach.
1.
Za czyn, określony w art. 6 ust. 1, jednostka gospodarki uspołecznionej podlega karze pieniężnej od 500 do 20.000 zł.
2.
Ponadto może być nałożona kara pieniężna do 1.000 zł na kierowników jednostki gospodarki uspołecznionej oraz na pracowników służby energetycznej, odpowiedzialnych w tej jednostce za użytkowanie energii elektrycznej i cieplnej.
3.
O karach określonych w ust. 1 i 2 orzeka Minister Energetyki, który może uprawnienie to przekazać podległym organom.
4.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia stanowiska pracownicze, które należy uważać za kierujące i osoby odpowiedzialne w rozumieniu ust. 2, tryb postępowania oraz tryb ściągania kar określonych w ust. 1 i 2.

Dotychczasowe przepisy w zakresie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej pozostają w mocy do czasu zastąpienia ich przepisami wydanymi na podstawie niniejszego dekretu.

Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministrowi Energetyki i wszystkim ministrom.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.