Kontyngentowanie wody dostarczanej przez niektóre komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji na rzecz jednostek gospodarczych.

Monitor Polski

M.P.1963.48.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1964 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ I MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 18 maja 1963 r.
w sprawie kontyngentowania wody dostarczanej przez niektóre komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji na rzecz jednostek gospodarczych.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz. U. Nr 11, poz. 72) zarządza się, co następuje:
Kontyngentowanie wody dostarczanej przez komunalne przedsiębiorstwa (zakłady) wodociągów i kanalizacji na rzecz jednostek gospodarczych stosuje się:
1)
w m. Łodzi i w miejscowościach województwa łódzkiego zaopatrywanych w wodę przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Łódzkiego w Łodzi oraz przez zakłady wodociągowe mające połączenie z siecią tego przedsiębiorstwa;
2)
w miejscowościach położonych na terenach województwa katowickiego i województwa krakowskiego, które są zaopatrywane w wodę przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach oraz przez zakłady wodociągowe mające połączenie z siecią tego przedsiębiorstwa, jak również przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej;
3) 1
w m. Lublinie;
4) 2
w m. Olsztynie;
5) 3
w m. Poznaniu;
6) 4
w m. Szczecinie;
7) 5
w m.st. Warszawie;
8) 6
w m. Wrocławiu i w następujących miejscowościach województwa wrocławskiego: Bielawie, Bolesławcu, Dzierżoniowie, Jaworze, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Świebodzicach, Świdnicy i Wałbrzychu.
1.
Wykaz jednostek gospodarczych, które obejmuje się kontyngentowaniem wody, oraz kontyngenty wody ustala w drodze decyzji, na wniosek komunalnego przedsiębiorstwa (zakładu) wodociągów i kanalizacji, organ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium rady narodowej, któremu podlega to przedsiębiorstwo (zakład).
2.
Jeżeli dostawcą wody jest przedsiębiorstwo (zakład) eksploatujące wodociąg grupowy, dostarczający wodę do rozdzielni położonych w innych miejscowościach, wykaz oraz kontyngenty wody dla jednostek gospodarczych otrzymujących wodę z rozdzielni ustala organ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium rady narodowej, któremu podlega rozdzielnia.
3.
Przed ustaleniem wykazu i kontyngentów wody organ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium rady narodowej zasięga opinii właściwego organu gospodarki wodnej.
Za podstawę do wyznaczenia kontyngentów wody służą:
1)
półroczne bilanse produkcji i zużycia wody, produkowanej przez komunalne przedsiębiorstwa (zakłady) wodociągów i kanalizacji;
2)
dane o ilości wody dla zaspokojenia potrzeb ludności (gospodarstw domowych);
3)
materiały statystyczne przedstawiające dotychczasowe zużycie wody przez jednostki gospodarcze objęte kontyngentowaniem;
4)
materiały dotyczące planowanej rozbudowy przemysłu, zmiany w procesach technologicznych oraz zmiany jakości lub ilości produkcji;
5)
normy techniczne ilości wody potrzebnej na jednostkę produkcji;
6)
dane o produkcji wody z własnych ujęć wody jednostek gospodarczych oraz o rodzaju ujęć, ich ilości i stanie technicznym.
1.
Komunalne przedsiębiorstwo (zakład) wodociągów i kanalizacji sporządza co pół roku bilanse produkcji i zużycia wody, przedstawiając je organowi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium właściwej rady narodowej w celu wyznaczenia kontyngentów wody. Bilanse te sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia w terminie do dnia 5 maja i 5 listopada za okres sześciu poprzednich miesięcy kalendarzowych, z uwzględnieniem danych dotyczących przewidywanej produkcji i zużycia wody na okres następnych sześciu miesięcy.
2.
Komunalne przedsiębiorstwo (zakład) wodociągów i kanalizacji powinno dołączyć do bilansu sporządzone przez siebie sprawozdanie z zużycia wody za okres ostatnich sześciu miesięcy przez jednostki gospodarcze objęte kontyngentowaniem - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
Wykaz jednostek gospodarczych oraz kontyngenty wody ustala się w terminie do dnia 31 maja i 30 listopada każdego roku, z podziałem na poszczególne miesiące półrocza, na które wyznacza się kontyngent.
1.
Tracą moc wszystkie dotychczasowe przepisy dotyczące przedmiotów unormowanych w niniejszym zarządzeniu.
2.
W szczególności tracą moc:
1)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 32 z dnia 4 lutego 1953 r. w sprawie kontyngentowania wody pitnej i przemysłowej oraz sporządzania bilansów operatywnych wody na terenie m. Łodzi i części województwa łódzkiego,
2)
instrukcja nr 10 Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 sierpnia 1955 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania operatywnych bilansów wodnych oraz zasad kontyngentowania wody wodociągowej,
3)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 249 z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie wprowadzenia planowej gospodarki wodnej na obszarze miasta Poznania,
4)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 grudnia 1956 r. w sprawie wprowadzenia planowej gospodarki wodnej na obszarze m. Wrocławia i niektórych miast województwa wrocławskiego (Monitor Polski Nr 103, poz. 1190),
5)
zarządzenie Ministrów Żeglugi i Gospodarki Wodnej oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1957 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody na obszarze miasta Bielsko-Biała w województwie katowickim (Monitor Polski Nr 59, poz. 364),
6)
zarządzenie Ministrów Żeglugi i Gospodarki Wodnej oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1957 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody na obszarze m.st. Warszawy (Monitor Polski Nr 59, poz. 365),
7)
zarządzenie Ministrów Żeglugi i Gospodarki Wodnej oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 14 grudnia 1957 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody na obszarze miasta Olsztyna (Monitor Polski Nr 99, poz. 580),
8)
zarządzenie Ministrów Żeglugi i Gospodarki Wodnej oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 29 marca 1958 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody pitnej na obszarze miasta Szczecina (Monitor Polski Nr 31, poz. 178),
9)
zarządzenie Ministrów Żeglugi i Gospodarki Wodnej oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 19 września 1958 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody na obszarze miasta Lublina (Monitor Polski Nr 74, poz. 438),
10)
zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 lipca 1961 r. w sprawie kontyngentowania wody dostarczanej przez Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zgorzelcu (Monitor Polski Nr 72, poz. 308).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Bilans produkcji i zużycia wody produkowanej przez .......................................

Lp.Produkcja i zużycie wody6-miesięczny okres sprawozdawczy XI, XII 196... r.

I-II-III-IV 196... r. lub V, VI, VII, VIII, IX, X 196... r. w tys. m3

Półrocze, na które wyznacza się kontyngent 1.I-30.VI lub 1.VII do 31.XII 196... r. w tys. m3
1234
1.Produkcja wody
2.Zużycie wody ogółem
3.Z tego:
straty i zużycie własne przedsiębiorstwa (zakładu) wodociągów i kanalizacji
4.Jednostki gospodarcze objęte kontyngentowaniem
5.Jednostki gospodarcze nie objęte kontyngentowaniem
6.Gospodarstwa domowe

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Sprawozdanie z zużycia wody pobieranej z przedsiębiorstwa (zakładu) wodociągów i kanalizacji w .............................. przez jednostki gospodarcze objęte kontyngentowaniem

Lp.Nazwa jednostki gospodarczej objętej kontyngentowaniemWyznaczony kontyngent wody na .......... półrocze 196... r. 1.I-30.VI lub 1.VII-31.XII w tys. m3Zużycie wody z 6 ostatnich miesięcy XI-XII 196... r. I-II-III-IV 196... r. lub V, VI, VII, VIII, IX, X 196... r. w tys. m3Przekroczenie w tys. m3Oszczędność w tys. m3
123456
1 § 1 pkt 3 według numeracji ustalonej przez § 1 zarządzenia z dnia 18 maja 1964 r. (M.P.64.38.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1964 r.
2 § 1 pkt 4 według numeracji ustalonej przez § 1 zarządzenia z dnia 18 maja 1964 r. (M.P.64.38.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1964 r.
3 § 1 pkt 5 według numeracji ustalonej przez § 1 zarządzenia z dnia 18 maja 1964 r. (M.P.64.38.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1964 r.
4 § 1 pkt 6 według numeracji ustalonej przez § 1 zarządzenia z dnia 18 maja 1964 r. (M.P.64.38.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1964 r.
5 § 1 pkt 7 według numeracji ustalonej przez § 1 zarządzenia z dnia 18 maja 1964 r. (M.P.64.38.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1964 r.
6 § 1 pkt 8 według numeracji ustalonej przez § 1 zarządzenia z dnia 18 maja 1964 r. (M.P.64.38.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1964 r.