§ 4. - Kontyngentowanie wody dostarczanej przez niektóre komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji na rzecz jednostek gospodarczych.

Monitor Polski

M.P.1963.48.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1964 r.
§  4.
1.
Komunalne przedsiębiorstwo (zakład) wodociągów i kanalizacji sporządza co pół roku bilanse produkcji i zużycia wody, przedstawiając je organowi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium właściwej rady narodowej w celu wyznaczenia kontyngentów wody. Bilanse te sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia w terminie do dnia 5 maja i 5 listopada za okres sześciu poprzednich miesięcy kalendarzowych, z uwzględnieniem danych dotyczących przewidywanej produkcji i zużycia wody na okres następnych sześciu miesięcy.
2.
Komunalne przedsiębiorstwo (zakład) wodociągów i kanalizacji powinno dołączyć do bilansu sporządzone przez siebie sprawozdanie z zużycia wody za okres ostatnich sześciu miesięcy przez jednostki gospodarcze objęte kontyngentowaniem - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.