Wprowadzenie kontyngentowania wody pitnej na obszarze miasta Szczecina.

Monitor Polski

M.P.1958.31.178

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI I GOSPODARKI WODNEJ ORAZ GOSPODARKI WODNEJ
z dnia 29 marca 1958 r.
w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody pitnej na obszarze miasta Szczecina.

Na podstawie art. 2 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o utworzeniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej (Dz. U. Nr 31, poz. 130) oraz § 3 uchwały nr 68 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1955 r. w sprawie wprowadzenia planowej gospodarki wodnej w okręgach deficytowych pod względem zasobów wody zarządza się, co następuje:
1.
Wprowadza się kontyngentowanie wody dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
2.
Kontyngentowaniem wody zostaną objęte zakłady przemysłowe oraz inne jednostki gospodarki uspołecznionej korzystające z wody dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, których listę ustali organ administracji gospodarki wodnej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie na wniosek organu administracji gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie, zgłoszony po wysłuchaniu opinii Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
3.
Kontyngentowaniem nie może być objęta woda przeznaczona dla ludności do użytku gospodarstw domowych.
Za podstawę do wyznaczania kontyngentów służyć będą:
1)
bilanse kwartalne produkcji i zużycia wody pitnej dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie;
2)
materiały statystyczne przedstawiające dotychczasowe zużycie wody przez objęte kontyngentowaniem zakłady przemysłowe;
3)
materiały i dane dotyczące planowanej rozbudowy przemysłu, zmiany w procesach technologicznych oraz zmiany jakości lub ilości produkcji;
4)
normy techniczne ilości wody potrzebnej na jednostkę produkcji;
5)
własne ujęcia wody, ich rodzaj, ilość i stan techniczny.
Dla prawidłowego ustalenia kontyngentów wody pobieranej z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie organ administracji gospodarki wodnej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie sporządzać będzie bilanse kwartalne produkcji i zużycia wody pitnej produkowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Bilanse te sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
Zakłady przemysłowe objęte kontyngentowaniem wody pitnej przedstawiać będą organowi administracji gospodarki wodnej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie sprawozdania kwartalne z wykorzystania przyznanych kontyngentów wody według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia. Terminy przedstawiania sprawozdań ustali organ administracji gospodarki wodnej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1.

Kwartalny bilans produkcji i zużycia wody pitnej.

(Zatwierdzono przez Główny Urząd Statystyczny dnia 9 października 1956 r. za nr IX/107/2).

PRODUKCJA I ZUŻYCIE WODY PITNEJ PRODUKOWANEJ PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

w kwartale sprawozdawczym ..........

i na kwartał następny ..........

Lp.Produkcja i zużycie wodyKwartał sprawozdawczy w tys. m3Kwartał następny w tys. m3
1234
1Produkcja wody pitnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
2Zużycie wody pitnej (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji)
3

^

^

Ogółem:

z tego:

straty i zużycie własne Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

^

^

^

^

4Zakłady przemysłowe objęte kontyngentowaniem
5Zakłady przemysłowe nie objęte kontyngentowaniem
6Gospodarstwa domowe

ZAŁĄCZNIK  Nr 2.

(Zatwierdzono przez Główny Urząd Statystyczny dnia 9 października 1956 r. za nr IX/107/1)

SPRAWOZDANIE KWARTALNE Z ZUŻYCIA WODY PITNEJ

Zużycie wody pitnej pobieranej z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przez zakłady przemysłowe objęte kontyngentowaniem w kwartale sprawozdawczym:

Nazwa zakładu przemysłowego ..........

1)
Przyznany kontyngent w tys. m3 ..........
2)
Pobór rzeczywisty w tys. m3 ..........
3)
Przekroczenie kontyngentu w tys. m3 ..........