§ 3. - Kontyngentowanie wody dostarczanej przez niektóre komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji na rzecz jednostek gospodarczych.

Monitor Polski

M.P.1963.48.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1964 r.
§  3.
Za podstawę do wyznaczenia kontyngentów wody służą:
1)
półroczne bilanse produkcji i zużycia wody, produkowanej przez komunalne przedsiębiorstwa (zakłady) wodociągów i kanalizacji;
2)
dane o ilości wody dla zaspokojenia potrzeb ludności (gospodarstw domowych);
3)
materiały statystyczne przedstawiające dotychczasowe zużycie wody przez jednostki gospodarcze objęte kontyngentowaniem;
4)
materiały dotyczące planowanej rozbudowy przemysłu, zmiany w procesach technologicznych oraz zmiany jakości lub ilości produkcji;
5)
normy techniczne ilości wody potrzebnej na jednostkę produkcji;
6)
dane o produkcji wody z własnych ujęć wody jednostek gospodarczych oraz o rodzaju ujęć, ich ilości i stanie technicznym.