Zmiana rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2065

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1  ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2
z dnia 12 października 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641 i 1997) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 oraz z 2021 r. poz. 433) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 47 uchyla się ust. 4;
2)
w § 52 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Umieszczona pod znakiem D-18, D-18a lub D-18b tabliczka z napisem:

1) "EV" - oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych;

2) "EV ładowanie" - oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych wyłącznie na czas ładowania;

3) "CNG", "LNG", "wodór (H2)" - oznacza odpowiednio miejsce przeznaczone na postój pojazdów napędza nych: sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub wodorem.";

3)
w § 54:
a)
w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

"5a) D-23b "stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych",

5b) D-23c "punkt ładowania pojazdów elektrycznych", ",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Umieszczony w dolnej części znaku D-23 lub D-23b napis: "LPG", "CNG", "LNG", "wodór (H2)" informuje o punkcie tankowania gazu płynnego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub wodoru do napędu pojazdów.",

c)
dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Znak D-34b "zbiorcza tablica informacyjna" informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

7. Umieszczona pod znakiem D-34b tabliczka z odpowiednim symbolem ze znaków D-23, D-23b albo D-23c, miniaturą znaku E-15 z numerem drogi, napisem określającym odległość do kolejnej stacji paliwowej lub punktu ładowania pojazdów elektrycznych oraz strzałką wskazującą kierunek informuje o kolejnej lokalizacji stacji paliwowej lub punktu ładowania.";

4)
w § 56 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Umieszczona pod znakiem D-37 tabliczka T-32 wskazuje minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu po zatrzymaniu.";

5)
w § 58 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Znak D-44 "strefa płatnego parkowania lub śródmiejska strefa płatnego parkowania" oznacza wjazd do strefy płatnego parkowania lub śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata. Znak D-45 "koniec strefy płatnego parkowania lub śródmiejskiej strefy płatnego parkowania" oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania lub ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.";

6)
w § 60a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Znak D-50 "zatoka" oznacza miejsce na drodze przeznaczone na zatrzymanie albo postój pojazdu w razie wystąpienia niebezpieczeństwa lub awarii.";

7)
w § 74 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Znaki:

1) F-14d "tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania",

2) F-14e "tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania",

3) F-14f "tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania"

informują o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z drogi ekspresowej (pasa wyłączania).";

8)
w § 90 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Umieszczony wewnątrz znaku P-18 lub P-20 napis: "EV", "CNG", "LNG", "H2" oznacza odpowiednio miejsce przeznaczone do postoju lub stanowisko postojowe przeznaczone do postoju pojazdów elektrycznych (EV), napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub wodorem (H2).";

9)
w § 106 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) STT-2 - zezwolenie na jazdę we wskazanym kierunku (kierunkach); kierunki są oznaczone kropkami wyświetlanymi w górnej części sygnalizatora wraz z wyświetlaną kropką w dolnej jego części; lewa górna kropka oznacza kierunek w lewo, środkowa górna kropka kierunek na wprost, a prawa górna kropka - w prawo.";

10)
w załączniku do rozporządzenia:
a)
w części "ZNAKI DROGOWE PIONOWE":
w grupie "Znaki informacyjne":
––
po pkt 31 dodaje się pkt 31a oraz 31b w brzmieniu:

"31a) D-23b "stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych";

31b) D-23c "punkt ładowania pojazdów elektrycznych";",

––
po pkt 47 dodaje się pkt 47a w brzmieniu:

"47a) D-34b "zbiorcza tablica informacyjna";",

––
pkt 59 i 60 otrzymują brzmienie:

"59) D-44 "strefa płatnego parkowania lub śródmiejska strefa płatnego parkowania";

60) D-45 "koniec strefy płatnego parkowania lub śródmiejskiej strefy płatnego parkowania";",

w grupie "Znaki uzupełniające" po pkt 16 dodaje się pkt 16a-16c w brzmieniu:

"16a) F-14d "tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania";

16b) F-14e "tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania";

16c) F-14f "tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania";",

w grupie "Tabliczki do znaków drogowych":
––
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) T-1a tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego do początku (końca) drogi, odcinka drogi, pasa ruchu lub obiektu;",

––
pkt 48 otrzymuje brzmienie:

"48) T-32 tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu po zatrzymaniu;",

b)
w zestawieniu wzorów graficznych znaków w części "ZNAKI DROGOWE PIONOWE":
w grupie "Znaki informacyjne" dodaje się rysunki D-23b, D-23c i D-34b:

wzór

D-23b

wzór

D-23c

wzór

D-34b

w grupie "Znaki uzupełniające" dodaje się rysunki F-14d-F-14f:

wzór

F-14d

wzór

F-14e

wzór

F-14f

Umieszczone na drogach przed dniem wejścia w życie rozporządzenia znaki D-23 z napisem "LPG GAZ" mogą pozostać do czasu ustalenia organizacji ruchu przewidującej ich wymianę.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5 oraz pkt 10 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret trzecie, które wchodzą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).