§ 106. - [Sygnalizator kierunkowy dla tramwajów] - Znaki i sygnały drogowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2310 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2022 r.
§  106.  [Sygnalizator kierunkowy dla tramwajów]
1. 
Sygnały nadawane przez sygnalizatory kierunkowe STK dotyczą tramwajów jadących w kierunkach wskazanych przez strzałki umieszczone na tabliczce nad sygnalizatorem; przepis § 104 ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
2. 
Sygnały kierunkowe dla kierujących tramwajami nadawane przez sygnalizator STT oznaczają:
1)
STT-1 - zakaz wjazdu za sygnalizator;
2) 22
 STT-2 - zezwolenie na jazdę we wskazanym kierunku (kierunkach); kierunki są oznaczone kropkami wyświetlanymi w górnej części sygnalizatora wraz z wyświetlaną kropką w dolnej jego części; lewa górna kropka oznacza kierunek w lewo, środkowa górna kropka kierunek na wprost, a prawa górna kropka - w prawo.
3. 
Nadawany przez sygnalizatory kierunkowe STK i STT sygnał zezwalający na wjazd oznacza, że przejazd nie ma kolizji z innymi kierunkami ruchu.
4. 
Przepisy § 104 ust. 2 stosuje się do sygnałów nadawanych przez sygnalizatory kierunkowe STK i STT.
22 § 106 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.