§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.937 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2021 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
(uchylony);
2)
transport;
3)
żegluga śródlądowa;
4)
gospodarka morska;
5)
(uchylony).
6)
gospodarka wodna.
3. 
Minister jest dysponentem części 39, 69, 21 i 22 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Infrastruktury.
5. 
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.