§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2065

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2021 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5 oraz pkt 10 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret trzecie, które wchodzą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.