Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1811

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106, 650 i 1000) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) tytuł tabeli A otrzymuje brzmienie:

"Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli I oraz II załącznika nr 3 do rozporządzenia",

b) tytuł tabeli B otrzymuje brzmienie:

"Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli VIII, IX oraz X załącznika nr 3 do rozporządzenia";

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli IX:
a) lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
3Wicedyrektor biura (zespołu),

rzecznik prasowy

XVIII-XX9wyższe7
główny specjalista do spraw legislacjiwyższe prawnicze
główny księgowywedług odrębnych przepisów
4Naczelnik działu (zespołu),

naczelnik oddziału Polskiej Akademii Nauk,

radca Prezesa Polskiej Akademii Nauk

XVII-XVIII8wyższe7
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, audytor wewnętrznywedług odrębnych przepisów
b) lp. 9 otrzymuje brzmienie:
9Starszy inspektorXI-XIII-wyższe3
średnie6
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.