[Pracownicy korzystający ze szczególnych uprawnień przyznanych przed wejściem w życie ustawy] - Art. 53. - Pracownicy urzędów... - Dz.U.2022.2290 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Pracownicy korzystający ze szczególnych uprawnień przyznanych przed wejściem w życie ustawy] - Pracownicy urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2290 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  53.  [Pracownicy korzystający ze szczególnych uprawnień przyznanych przed wejściem w życie ustawy]
1. 
Osobie zatrudnionej na stanowisku kuratora oświaty lub wicekuratora oświaty przysługują uprawnienia określone w art. 91a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730), a okres zatrudnienia na tych stanowiskach wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia nauczyciela określone w tej ustawie.
2. 
(uchylony).
3. 
Rada Ministrów może określać kategorie urzędników państwowych, którzy korzystać będą z uprawnień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń przewidzianych w przepisach obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy.