Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.537 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 2020 r.
Art.  53.  [Pracownicy korzystający ze szczególnych uprawnień przyznanych przed wejściem w życie ustawy]
1.  Osobie zatrudnionej na stanowisku kuratora oświaty lub wicekuratora oświaty przysługują uprawnienia określone w art. 91a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), a okres zatrudnienia na tych stanowiskach wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia nauczyciela określone w tej ustawie.
2.  (uchylony).
3.  Rada Ministrów może określać kategorie urzędników państwowych, którzy korzystać będą z uprawnień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń przewidzianych w przepisach obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy.