Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.686

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 maja 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z 2014 r. poz. 1199 oraz z 2015 r. poz. 1220) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
tytuł tabeli A otrzymuje brzmienie:

"Tabela A. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli I, II, IX oraz X załącznika nr 3 do rozporządzenia",

b)
w tabeli C. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli VI części I i X, tabeli XII części IX i XII oraz tabeli XIII części IX załącznika nr 3 do rozporządzenia, kwota w złotych dla kategorii zaszeregowania XXI otrzymuje brzmienie:

"2 200 - 8 580",

c)
dodaje się tabelę E w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia tabela XI otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Pracownik, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Tabela E. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli XI załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1 300-1 800
II1 350-1 900
III1 400-2 000
IV1 450-2 100
V1 500-2 200
VI1 550-2 300
VII1 600-2 400
VIII1 650-2 500
IX1 700-2 600
X1 750-2 700
XI1 800-2 900
XII1 850-3 100
XIII1 900-3 300
XIV1 950-3 500
XV2 000-3 700
XVI2 100-4 000
XVII2 200-4 400
XVIII2 300-4 800
XIX2 500-5 200
XX2 700-5 800
XXI3 200-6 500

ZAŁĄCZNIK Nr  2

XI. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
I. Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
1Dyrektor biuraXX-XXI10wyższe6
Naczelny lekarz Kasywyższe medyczne i tytuł specjalisty
Główny księgowy Kasywedług odrębnych przepisów
2Wicedyrektor biura, rzecznik prasowyXIX-XX9wyższe6
3Radca Prezesa, pełnomocnik Prezesa kierujący zespołem będącym samodzielną komórką organizacyjnąXVIII-XIX8wyższe6
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnychwedług odrębnych przepisów
4Lekarz - inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiegoXVII-XVIII7wyższe medyczne i tytuł specjalisty6
Audytor wewnętrzny, radca prawnywedług odrębnych przepisów
5LegislatorXVII-XVIII7wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna6
6Główny specjalistaXVI-XVII6wyższe6
Główny informatykwyższe informatyczne lub pokrewne5
7Kierownik kancelarii tajnejXII-XIII2wyższe2
średnie5
8Starszy specjalistaXV-XVI-wyższe4
Starszy informatykwyższe informatyczne lub pokrewne3
9SpecjalistaXIV-XV-wyższe2
10Samodzielny inspektorXIV-XV-średnie7
11InformatykXIV-XV-wyższe informatyczne lub pokrewne-
średnie informatyczne lub pokrewne2
12Starszy inspektorXIII-XIV-średnie4
13Młodszy informatykXII-XIII-wyższe informatyczne lub pokrewne-
średnie informatyczne lub pokrewne1
14Młodszy specjalistaXI-XII-wyższe-
15Starszy księgowyXI-XII-wyższe-
średnie2
16InspektorXI-XII-średnie2
17Księgowy,

referent

IX-X-średnie-
II. Oddziały Regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
1Dyrektor oddziałuXIX-XX9wyższe6
2Zastępca dyrektora oddziałuXVIII-XIX8wyższe6
Główny księgowy oddziałuwedług odrębnych przepisów
Lekarz regionalny - inspektor orzecznictwa lekarskiegowyższe medyczne i tytuł specjalisty3
3Zastępca głównego księgowego oddziałuXVII-XVIII7wyższe ekonomiczne6
4Kierownik placówki terenowejXVI-XVIII7wyższe6
5Kierownik wydziału, zastępca kierownika placówki terenowejXV-XVII6wyższe6
6Lekarz - inspektor orzecznictwa lekarskiegoXVI-XVII6wyższe medyczne i tytuł specjalisty3
7Kierownik samodzielnego referatu,

zastępca kierownika wydziału

XIV-XVI5wyższe6
Radca prawnywedług odrębnych przepisów
8Kierownik referatu, główny specjalistaXIII-XV5wyższe6
Główny informatykwyższe informatyczne lub pokrewne4
9Starszy aprobant, starszy specjalistaXII-XIV-wyższe4
Starszy informatykwyższe informatyczne lub pokrewne3
10Starszy inspektor ubezpieczeńXI-XIII-wyższe2
średnie4
11Samodzielny inspektorXI-XIII-średnie7
12AprobantXI-XIII-wyższe2
średnie5
13SpecjalistaXI-XIII-wyższe2
14InformatykXI-XIII-wyższe informatyczne lub pokrewne2
średnie informatyczne lub pokrewne4
15Starszy inspektor, samodzielny księgowyX-XII-wyższe2
średnie5
16Inspektor ubezpieczeńIX-XI-wyższe-
średnie3
17Młodszy informatykIX-XI-wyższe-
średnie2
18Młodszy specjalistaVIII-X-wyższe-
19Inspektor, starszy księgowyVIII-X-wyższe-
średnie2
20Starszy referent ubezpieczeńVIII-X-wyższe-
średnie2
21Referent ubezpieczeńVII-IX-średnie-
22Starszy referent, księgowyVII-IX-wyższe-
średnie1
23ReferentYI-YIII-średnie-
III. Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
1Introligator przemysłowy, operator naświetlacz fotoskładuVIII-IX-zasadnicze oraz przeszkolenie specjalistyczne-
2Rzemieślnik specjalistaIX-X-zasadnicze3
Kierowca autobusu, kierowca samochodu ciężarowego, kierowca samochodu dostawczego, kierowca samochodu osobowegowedług odrębnych przepisów
3ZaopatrzeniowiecVIII-IX-średnie3
4Konserwator, operator urządzeń powielających,

rzemieślnik wykwalifikowany

VII-VIII-zasadnicze-
5Robotnik gospodarczyV-VI-podstawowe-
6Portier,

dozorca

III-IV-podstawowe-
7SprzątaczkaIII-IV-podstawowe-