Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1811

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2018 r.
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) tytuł tabeli A otrzymuje brzmienie:

"Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli I oraz II załącznika nr 3 do rozporządzenia",

b) tytuł tabeli B otrzymuje brzmienie:

"Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli VIII, IX oraz X załącznika nr 3 do rozporządzenia";

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli IX:
a) lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
3Wicedyrektor biura (zespołu),

rzecznik prasowy

XVIII-XX9wyższe7
główny specjalista do spraw legislacjiwyższe prawnicze
główny księgowywedług odrębnych przepisów
4Naczelnik działu (zespołu),

naczelnik oddziału Polskiej Akademii Nauk,

radca Prezesa Polskiej Akademii Nauk

XVII-XVIII8wyższe7
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, audytor wewnętrznywedług odrębnych przepisów
b) lp. 9 otrzymuje brzmienie:
9Starszy inspektorXI-XIII-wyższe3
średnie6