§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach... - Dz.U.2022.1420 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1420

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1549, z 2017 r. poz. 107 i 2115, z 2018 r. poz. 2368 oraz z 2020 r. poz. 1101) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 14 w ust. 1, 3 i 4, w § 15 w ust. 3, w § 19 w ust. 2 i 6, w § 23 w ust. 1b oraz w § 24 w ust. 1 i 2 wyrazy "w formie pisemnej" zastępuje się wyrazami "na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej";
2)
w § 18 w ust. 2 po wyrazach "na piśmie" dodaje się wyrazy

"utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej";

3)
w § 21 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b liczbę "2023" zastępuje się liczbą "2025".