§ 21. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na... - Dz.U.2016.1549 - OpenLEX

§ 21. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1549

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2022 r. do: 12 grudnia 2022 r.
§  21. 
1. 
Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy umowa powinna zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności:
1)
zobowiązania beneficjenta dotyczące:
a)
osiągnięcia celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową,
b) 43
 ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania przez okres realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej, a w przypadku pomieszczeń wyremontowanych lub zmodernizowanych w ramach operacji - ich wykorzystywanie przez pracowników podmiotu uprawnionego spełniających warunek, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 oraz ust. 10 pkt 1, co najmniej do dnia 31 grudnia 2025 r.,
c)
przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą techniczną, w tym kopii wniosku o przyznanie tej pomocy i wniosku o płatność, przez okres realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej,
d)
umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą techniczną w okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej,
e)
prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013, przez prowadzenie ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych;
2)
tryb postępowania beneficjenta i Agencji w razie wystąpienia okoliczności siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy.
2. 
Przez płatność końcową rozumie się płatność dokonywaną po zrealizowaniu całej operacji.
43 § 21 ust. 1 pkt 1 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.