§ 24. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na... - Dz.U.2016.1549 - OpenLEX

§ 24. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1549

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2022 r. do: 12 grudnia 2022 r.
§  24. 
1.  60
 Jeżeli wniosek o płatność nie został wypełniony poprawnie lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, Agencja wzywa beneficjenta, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.
2.  61
 Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie beneficjenta, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia ponownego wezwania.
3. 
Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, nie usunął wszystkich braków, Agencja rozpatruje wniosek o płatność w takim zakresie, w jakim został on wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.
4. 
Agencja dokonuje wypłaty pomocy technicznej niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku.
5. 
Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepisy § 16-18.
60 § 24 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.
61 § 24 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.