§ 15. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na... - Dz.U.2016.1549 - OpenLEX

§ 15. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1549

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2022 r. do: 12 grudnia 2022 r.
§  15. 
1. 
Pomoc techniczna przysługuje według kolejności złożenia wniosków o przyznanie tej pomocy.
2. 
Wniosek o przyznanie pomocy technicznej rozpatruje się w terminie 70 dni od dnia jego złożenia, z tym że w przypadku dokonania zmiany, o której mowa w § 14 ust. 5 pkt 2, termin ten liczy się od dnia jej dokonania.
3.  39
 W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2, Agencja zawiadamia podmiot uprawniony, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, który nie może być jednak dłuższy niż 40 dni.
39 § 15 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.