§ 14. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na... - Dz.U.2016.1549 - OpenLEX

§ 14. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1549

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2022 r. do: 12 grudnia 2022 r.
§  14. 
1.  36
 Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy technicznej nie został wypełniony poprawnie lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, Agencja wzywa podmiot uprawniony, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy technicznej.
3.  37
 Jeżeli podmiot uprawniony, pomimo wezwania, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie ten podmiot, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia ponownego wezwania.
4.  38
 Jeżeli podmiot uprawniony, pomimo ponownego wezwania, nie usunął wszystkich braków w wyznaczonym terminie, Agencja nie przyznaje pomocy technicznej, o czym informuje ten podmiot, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, z podaniem przyczyn odmowy przyznania pomocy technicznej.
5. 
Złożony wniosek o przyznanie pomocy technicznej nie może być zmieniany przez podmiot uprawniony, z wyłączeniem:
1)
zmian wynikających z wezwań Agencji lub
2)
jednej zmiany, w tym również w zakresie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy technicznej oraz zwiększenia kwoty tej pomocy.
6. 
Do zmienionego wniosku, o którym mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-4.
36 § 14 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.
37 § 14 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.

38 § 14 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.