§ 19. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na... - Dz.U.2016.1549 - OpenLEX

§ 19. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1549

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2022 r. do: 12 grudnia 2022 r.
§  19. 
1. 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej Agencja niezwłocznie przesyła podmiotowi uprawnionemu zawiadomienie o wysokości przyznanej pomocy technicznej.
2.  41
 Agencja, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, przesyła podmiotowi uprawnionemu projekt umowy i wzywa go, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do zawarcia umowy, wyznaczając jednocześnie termin zawarcia tej umowy, który nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. 
Umowę zawiera się w Centrali Agencji.
4. 
Umowę można zawrzeć również przez odesłanie Agencji podpisanego przez podmiot uprawniony projektu umowy.
5. 
W wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, wyznacza się również termin odesłania Agencji podpisanego projektu umowy na wypadek skorzystania przez podmiot uprawniony z uprawnienia określonego w ust. 4.
6.  42
 Jeżeli w wyznaczonym terminie podmiot uprawniony nie zawarł umowy albo nie odesłał Agencji podpisanego projektu umowy, Agencja nie przyznaje pomocy technicznej i informuje ten podmiot, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyn odmowy, chyba że ten podmiot zawrze umowę albo odeśle Agencji podpisany projekt umowy w innym terminie, który:
1)
został uzgodniony z Agencją przed upływem wyznaczonego terminu;
2)
nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia, w którym upłynął uprzednio wyznaczony termin, o którym mowa w ust. 2.
41 § 19 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.
42 § 19 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.