Zmiana rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1994

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 19 października 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392 oraz z 2020 r. poz. 1352) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 12:
a)
w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) monografii naukowej wynoszącą - zgodnie z przepisem ust. 2 pkt 1 - 200 pkt albo 80 pkt, zwiększa się o 50%;

2) redakcji naukowej monografii naukowej wynoszącą - zgodnie z przepisem ust. 3:

a) pkt 1 - 100 pkt, zwiększa się o 50%,

b) pkt 2 - 20 pkt, zwiększa się o 100%,

c) pkt 3 - 5 pkt, zwiększa się o 100%;",

b)
w ust. 6 w pkt 1 wyrazy "100 pkt" zastępuje się wyrazami "120 pkt";
2)
w § 13 w ust. 3 w pkt 1 i w ust. 5 w pkt 1 wyrazy "100 pkt" zastępuje się wyrazami "120 pkt";
3)
w § 17 w ust. 1 w pkt 1, w ust. 3a i w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "100 pkt" zastępuje się wyrazami "120 pkt";
4)
w § 22 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) przez Agencję Badań Medycznych;";

5)
w § 26:
a)
w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Komisja przygotowuje dla każdej dyscypliny naukowej i artystycznej propozycje zestawów wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B.",

b)
w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Komisja przygotowuje propozycje zestawów wartości referencyjnych, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę:",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przewodniczący Komisji przedstawia ministrowi propozycje zestawów wartości referencyjnych, o których mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem.",

d)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W oparciu o propozycje zestawów wartości referencyjnych, o których mowa w ust. 1, przedstawione przez Przewodniczącego Komisji, minister ustala zestawy wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych, biorąc pod uwagę specyfikę prowadzenia działalności naukowej w tych dyscyplinach.",

e)
w ust. 4 wyraz "Zatwierdzone" zastępuje się wyrazem "Ustalone";
6)
w § 34 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. za artykuł naukowy uważa się również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie z 2017 r.

3. Całkowita i przeliczeniowa wartość punktowa artykułu naukowego, o którym mowa w ust. 2, wynosi 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami ust. 1.";

7)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wartości referencyjne w zakresie podstawowych kryteriów ustalone przez ministra dla kategorii naukowych A, B+ i B.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).