§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji i Nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.18 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji i Nauki, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
oświata i wychowanie;
2)
szkolnictwo wyższe i nauka.
3.  1
 Minister jest dysponentem części 30, 28, 67 i 90 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki.
1 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1842) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r.