§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji i Nauki. - Dz.U.2022.18 t.j. - OpenLEX

§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji i Nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.18 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2022 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji i Nauki, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
oświata i wychowanie;
2)
szkolnictwo wyższe i nauka.
3. 
Minister jest dysponentem części 30, 28 i 67 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki.