§ 12. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  12. 
1. 
Całkowita wartość punktowa artykułu naukowego, o którym mowa w:
1)
§ 8 pkt 1, wynosi zgodnie z wykazem czasopism 20, 40, 70, 100, 140 albo 200 pkt;
2)
§ 8 pkt 2, wynosi 5 pkt.
2. 
Całkowita wartość punktowa monografii naukowej, o której mowa w:
1)
§ 8 pkt 3, wynosi zgodnie z wykazem wydawnictw 80 albo 200 pkt;
2)
§ 8 pkt 4, wynosi 20 pkt.
3. 
Całkowita wartość punktowa redakcji naukowej monografii naukowej wynosi:
1)
100 pkt - jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 200 pkt;
2)
20 pkt - jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 80 pkt;
3)
5 pkt - jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 20 pkt.
4. 
Całkowita wartość punktowa rozdziału w monografii naukowej wynosi:
1)
50 pkt - jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 200 pkt;
2)
20 pkt - jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 80 pkt;
3)
5 pkt - jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 20 pkt.
5. 
W przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych całkowitą wartość punktową:
1)
monografii naukowej wynoszącą - zgodnie z przepisem ust. 2 pkt 1 - 200 pkt albo 80 pkt, zwiększa się o 50%;
2)
redakcji naukowej monografii naukowej wynoszącą - zgodnie z przepisem ust. 3:
a)
pkt 1 - 100 pkt, zwiększa się o 50%,
b)
pkt 2 - 20 pkt, zwiększa się o 100%,
c)
pkt 3 - 5 pkt, zwiększa się o 100%;
3)
rozdziału w monografii naukowej wynoszącą - zgodnie z przepisem ust. 4 pkt 1 - 50 pkt, zwiększa się o 50%.
6. 
Całkowita wartość punktowa:
1)
monografii naukowej, o której mowa w § 8 pkt 4, która uzyskała pozytywny wynik oceny eksperckiej, o której mowa w § 3 ust. 3, wynosi 120 pkt;
2)
redakcji naukowej monografii naukowej, o której mowa w § 8 pkt 4, która uzyskała pozytywny wynik oceny eksperckiej, o której mowa w § 3 ust. 3, oraz rozdziału w takiej monografii wynosi 20 pkt.