Art. 17. - [Dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"] - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  17.  [Dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"]
1. 
Okręgowa rada aptekarska, a w przypadku obywatela państwa członkowskiego innego niż obywatel polski - NRA, niezwłocznie po złożeniu ślubowania, o którym mowa w art. 16, wydaje farmaceucie dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty".
2. 
Dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" zawiera:
1)
nazwę dokumentu - "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" i odpowiednio nazwę dokumentu w języku angielskim;
2)
numer prawa wykonywania zawodu;
3)
datę uzyskania prawa wykonywania zawodu;
4)
wskazanie organu przyznającego prawo wykonywania zawodu;
5)
imię (imiona) i nazwisko farmaceuty;
6)
tytuł zawodowy;
7)
wizerunek twarzy farmaceuty, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 1941);
8)
numer seryjny dokumentu;
9)
adnotację o treści: "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";
10)
adnotację o treści: "Aktualne informacje dotyczące prawa wykonywania zawodu farmaceuty znajdują się w rejestrze farmaceutów.";
11)
wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
12)
dwuwymiarowy kod graficzny;
13)
elementy zabezpieczające przed podrobieniem i sfałszowaniem.
3. 
Dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" w postaci elektronicznej:
1)
zawiera dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-7 oraz 9;
2)
opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.
3a. 
Minister właściwy do spraw zdrowia może upoważnić Naczelną Radę Aptekarską do wykonania w jego imieniu zadań określonych w art. 14, art. 18, art. 34 ust. 2 i 3, art. 35, art. 36 ust. 1 i art. 37-39 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 564).
4. 
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii NRA, określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" oraz rodzaje zabezpieczenia przed przerobieniem, podrobieniem lub sfałszowaniem, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych oraz uwzględniając sposób użytkowania dokumentu, a także potrzebę zapewnienia przejrzystości dokumentu.