Dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.950

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 maja 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 184 i 655) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty", stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Dokument, o którym mowa w § 1, zawiera:
1)
elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w podłożu:
a)
papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
b)
papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie),
c)
znak wodny dwutonowy umiejscowiony,
d)
włókna zabezpieczające widoczne jedynie w promieniowaniu ultrafioletowym;
2)
elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w druku:
a)
druk offsetowy,
b)
dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego z efektem tła reliefowego,
c)
mikrodruki,
d)
element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym,
e)
nadruk wykonany farbą irydyscentną;
3)
pozostałe elementy zabezpieczające:
a)
zabezpieczoną nić introligatorską aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
b)
moletowaną okładkę,
c)
elementy wykonane techniką foliodruku oraz nadruki widoczne w świetle ultrafioletowym naniesione na okładce,
d)
klej uniemożliwiający bezśladowe odklejenie naklejki personalizacyjnej od podłoża,
e)
numerację typograficzną wykonaną farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.
1. 
Dokumenty "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2005 r. poz. 1034 i 1130) zachowują ważność.
2. 
Dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" może być wydawany zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

wzór

Opis:

Dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" ma formę książeczki z naklejką personalizacyjną o wymiarach:

- format książeczki: 125 x 88 mm,

- format naklejki: 83 x 119 mm.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2005 r. poz. 1034 i 1130).