Wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty". - Dz.U.2004.136.1458 - OpenLEX

Wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.136.1458

Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 25 maja 2004 r.
w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"

Na podstawie art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2004 r. dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" może być wydawany na drukach innych niż określone w załączniku do rozporządzenia, pod warunkiem uwzględnienia w nich wszystkich danych objętych wzorem dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty".
Dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" wydany przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowuje ważność.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1131).

ZAŁĄCZNIK  1

WZÓR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU FARMACEUTY

wzór

Opis dokumentu

Okładka dokumentu w kolorze ciemnoniebieskim o formacie 88 mm x 125 mm (B 7), tłoczona złotą folią (tekst i godło). Dokument szyty w grzbiecie nićmi z bawełny bielonej. Wewnętrzna strona okładki połączona z wkładem przez wklejkę, wkład szyty nićmi.

Techniki druku - offset.

Zabezpieczenie w druku - tło giloszowe w kolorze jasnoniebieskim

Wkład - papier z bieżącym znakiem wodnym "Plecionka Sewastopolska" oraz w tle logo apteki (wąż z kielichem), z zabezpieczeniem chemicznym przed próbami usuwania lub zmiany zapisów na dokumencie.

Strona pierwsza zabezpieczona folią zabezpieczającą.

1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.123.1034) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 lipca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.123.1034) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2005 r.