Zasady współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.128.1416

Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 października 2001 r.
w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) zarządza się, co następuje:
Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży realizowane jest poprzez:
1)
zawody sportowe organizowane dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej,
2)
zawody sportowe organizowane dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
Współzawodnictwo sportowe obejmuje zawody:
1)
klubowe,
2)
międzyklubowe,
3)
gminne,
4)
międzygminne,
5)
powiatowe,
6)
międzypowiatowe,
7)
wojewódzkie,
8)
międzywojewódzkie,
9)
ogólnopolskie.
1.
Zawody sportowe dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej mogą być organizowane w formie:
1)
szkolnych zawodów sportowych dla uczniów:
a)
szkół podstawowych,
b)
gimnazjów,
c)
szkół ponadgimnazjalnych,
d)
szkół ponadpodstawowych,
2)
międzyszkolnych zawodów sportowych, będących kontynuacją zawodów szkolnych.
2.
Zawody sportowe, o których mowa w ust. 1, mogą kończyć się finałem wojewódzkim, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Zawody sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i uczniów szkół ponadpodstawowych w dyscyplinach sportu, w których w danym roku kalendarzowym odbywają się zawody międzynarodowe, mogą kończyć się finałem ogólnopolskim.
1.
Zawody sportowe, o których mowa w § 3, odbywają się zgodnie z regulaminem zawodów ustalonym przez organizatora zawodów.
2.
Organizatorami zawodów sportowych, o których mowa w § 3, mogą być szkoły oraz stowarzyszenia kultury fizycznej statutowo zajmujące się sportem dzieci i młodzieży.
1.
Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo mogą być organizowane w formie:
1)
Młodzieżowych Mistrzostw Polski,
2)
Mistrzostw Polski Juniorów,
3)
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych) w sportach zimowych, biegach przełajowych, sportach halowych i sportach letnich,
4)
Wojewódzkich lub Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.
2.
W zawodach sportowych, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział dzieci i młodzież, będące członkami klubów sportowych.
3.
Udział w finale ogólnopolskim może być poprzedzony eliminacjami.
1.
Zawody sportowe, o których mowa w § 5, odbywają się zgodnie z regulaminami zawodów dla poszczególnych dyscyplin sportu, ustalonymi przez organizatora zawodów zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.
Organizatorami zawodów sportowych, o których mowa w § 5, są polskie związki sportowe lub wskazane przez nie związki sportowe albo stowarzyszenia kultury fizycznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.