§ 3. - Zasady współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.128.1416

Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2001 r.
§  3.
1.
Zawody sportowe dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej mogą być organizowane w formie:
1)
szkolnych zawodów sportowych dla uczniów:
a)
szkół podstawowych,
b)
gimnazjów,
c)
szkół ponadgimnazjalnych,
d)
szkół ponadpodstawowych,
2)
międzyszkolnych zawodów sportowych, będących kontynuacją zawodów szkolnych.
2.
Zawody sportowe, o których mowa w ust. 1, mogą kończyć się finałem wojewódzkim, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Zawody sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i uczniów szkół ponadpodstawowych w dyscyplinach sportu, w których w danym roku kalendarzowym odbywają się zawody międzynarodowe, mogą kończyć się finałem ogólnopolskim.