§ 6. - Zasady współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.128.1416

Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2001 r.
§  6.
1.
Zawody sportowe, o których mowa w § 5, odbywają się zgodnie z regulaminami zawodów dla poszczególnych dyscyplin sportu, ustalonymi przez organizatora zawodów zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.
Organizatorami zawodów sportowych, o których mowa w § 5, są polskie związki sportowe lub wskazane przez nie związki sportowe albo stowarzyszenia kultury fizycznej.