§ 7. - Zasady współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.128.1416

Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2001 r.
§  7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.