Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1701

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 586, 642 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, zwanej dalej "ustawą":
1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich,
2) obszary wyłączone z wykonywania tego rybołówstwa na stałe lub na czas określony,
3) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:
a) rodzaj, liczbę i konstrukcję narzędzi połowowych, które mogą być używane,
b) rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które mogą być wystawiane jednocześnie na określonym obszarze,
c) sposób prowadzenia połowów,
d) sposób postępowania w przypadku połowu oznakowanych ryb pochodzących z zarybiania obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
e) wielkość dopuszczalnego przyłowu oraz gatunki organizmów morskich, których przyłów podlega obowiązkowi zgłoszenia do Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego,
f) szczegółowy sposób oznakowania narzędzi połowowych,
g) miejsca i czas dokonywania wyładunku określonych gatunków organizmów morskich

- w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej polityki rybołówstwa.

§  2.  Określa się wymiary ochronne na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1:
1) pkt 1 ustawy, dla następujących gatunków ryb:
a) certy (Vimba vimba) - 30 cm,
b) leszcza (Abramis brama) - 40 cm,
c) miętusa (Lota lota) - 40 cm,
d) okonia (Perca fluviatilis) - 17 cm,
e) płoci (Rutilus rutilus) - 20 cm,
f) sandacza (Sander lucioperca) - 45 cm,
g) siei (Coregonus lavaretus) - 40 cm,
h) szczupaka (Esox lucius) - 45 cm,
i) troci (Salmo trutta m. trutta) - 50 cm,
j) węgorza (Anguilla anguilla) - 50 cm,
k) węgorzycy (Zoarces viviparus) - 28 cm,
l) zimnicy (Limanda limanda) - 25 cm,
2) pkt 2 ustawy - na obszarach, o których mowa:
a) w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 oraz z 2019 r. poz. 125, 730 i 1495), oraz na obszarach na północ od granicy między wodami morskimi a wodami śródlądowymi określonej w § 2 pkt 4-7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa (Dz. U. poz. 1824), zwanych dalej "zachodnimi wodami wewnętrznymi", dla następujących gatunków ryb:
bolenia (Aspius aspius) - 40 cm,
certy (Vimba vimba) - 30 cm,
dorsza (Gadus morhua) - 35 cm,
gładzicy (Pleuronectes platessa) - 25 cm,
jazia (Leuciscus idus) - 25 cm,
leszcza (Abramis brama) - 40 cm,
lina (Tinca tinca) - 28 cm,
łososia (Salmo salar) - 60 cm,
miętusa (Lota lota) - 40 cm,
nagłada (Scophtalmus rhombus) - 30 cm,
okonia (Perca fluviatilis) - 17 cm,
płoci (Rutilus rutilus) - 17 cm,
sandacza (Sander lucioperca) - 45 cm,
siei (Coregonus lavaretus) - 40 cm,
storni (Platichthys flesus) - 25 cm,
suma (Silurus glanis) - 70 cm,
szczupaka (Esox lucius) - 45 cm,
śledzia (Clupea harengus) - 16 cm,
troci (Salmo trutta m. trutta) - 50 cm,
turbota (Psetta maxima) - 30 cm,
węgorza (Anguilla anguilla) - 50 cm,
wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus) - 20 cm,
zimnicy (Limanda limanda) - 25 cm,
b) w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, oraz na obszarach na północ od granic określonych w § 2 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa, zwanych dalej "wschodnimi wodami wewnętrznymi", dla następujących gatunków ryb:
certy (Vimba vimba) - 30 cm,
karasia (Carassius carassius) - 20 cm,
karpia (Cyprinus carpio) - 30 cm,
leszcza (Abramis brama) - 35 cm,
lina {Tinca tinca) - 28 cm,
łososia (Salmo salar) - 60 cm,
sandacza (Sander lucioperca) - 46 cm,
szczupaka (Esox lucius) - 45 cm,
troci {Salmo trutta m. trutta) - 50 cm,
węgorza {Anguilla anguilla) - 50 cm,

przy czym pomiaru długości ryb dokonuje się, mierząc rybę w stanie świeżym od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.

§  3.  Określa się okresy ochronne, jako środki ochrony, o których mowa w art. 7 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22, z późn. zm.), na obszarze:
1) o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, dla następujących gatunków ryb:
a) łososia i troci - od dnia 15 września do dnia 15 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,
b) sandacza - od dnia:
25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40'00" długości geograficznej wschodniej,
10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód między południkami 16°40'00" a 19121'00" długości geograficznej wschodniej,
20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19121'00" długości geograficznej wschodniej,
c) jesiotra ostronosego - od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia,
d) węgorza - od dnia 1 listopada do dnia 31 stycznia,
e) siei - od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia oraz od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia;
2) zachodnich wód wewnętrznych, dla następujących gatunków ryb:
a) jesiotra ostronosego - od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia,
b) łososia i troci - od dnia 25 września do dnia 31 grudnia,
c) miętusa - od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego,
d) sandacza - od dnia 15 kwietnia do dnia 15 maj a,
e) siei - od dnia 20 października do dnia 15 grudnia,
f) suma - od dnia 1 maja do dnia 15 czerwca,
g) szczupaka - od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia,
h) węgorza - od dnia 1 listopada do dnia 31 stycznia;
3) wschodnich wód wewnętrznych, dla następujących gatunków ryb:
a) sandacza - od dnia 20 kwietnia do dnia 20 maja,
b) węgorza - od dnia 1 listopada do dnia 31 stycznia,
c) szczupaka - od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia,
d) jesiotra ostronosego - od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia,
e) minoga rzecznego - od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia,
f) parposza - od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
§  4.  Obszary wyłączone z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na stałe lub na czas określony są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Określa się następujące rodzaje narzędzi połowowych, które mogą być używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
1) ciągnione lub włóczone, w tym:
a) niewody duńskie (SDN) lub niewody dobrzeżne (SB),
b) niewody szkockie (SSC),
c) przywłoki (SSC),
d) włoki denne (OTB),
e) włoki pelagiczne (OTM),
f) tuki denne (PTB),
g) tuki pelagiczne (PTM);
2) usidlające lub oplątujące, w tym:
a) wontony (GNS),
b) mance (GNS),
c) nety (GNS),
d) drygawice (GTR);
3) pułapkowe, w tym:
a) niewody stawne (FPO),
b) żaki (FPO),
c) mieroża (FPO),
d) klatki do połowu dorsza (FPO),
e) alhamy (FPO);
4) haczykowe, w tym:
a) wędy ręczne (LHP) lub zmechanizowane (LHM),
b) wędy ciągnione (LTL),
c) sznury haczykowe stawne (LLS),
d) sznury haczykowe dryfujące - takie (LLD).
2.  Do połowów organizmów morskich przeznaczonych do użycia jako przynęty przy wykonywaniu rybołówstwa komercyjnego narzędziami, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w danym rejsie połowowym, prowadzonych statkami rybackimi o długości całkowitej do 12 m w pasie wód o szerokości 2 Mm od brzegu, stosuje się włoczek żywcowy (MIS) o długości nie większej niż 5 m między środkowym punktem nadbory a sznurówką worka włoka.
§  6.  Liczba i konstrukcja narzędzi połowowych danego rodzaju, które mogą być używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, oraz rodzaj i liczba narzędzi połowowych, które mogą być wystawiane jednocześnie na określonym obszarze, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, połowy przy użyciu narzędzi połowowych włóczonych lub ciągnionych prowadzi się:
1) w odległości co najmniej:
a) 6 Mm od brzegu - od zachodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej do południka 18°00E,
b) 3 Mm od brzegu - od południka 18°00E do trawersu latarni morskiej w Jastarni od strony Morza Bałtyckiego (54°42,01'N 18°40,9'E),
c) 4 Mm od brzegu - od głowicy wschodniego falochronu ujścia Wisły w rejonie Świbna (54°21,7'N 18°57,3'E) do wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
2) na głębokościach większych niż 25 m - od trawersu latarni morskiej w Jastarni od strony Morza Bałtyckiego (54°42,01'N 18°40,9'E) do trawersu latarni morskiej w Helu od strony Morza Bałtyckiego (54°36,0'N 18°48,8'E);
3) na wschód od linii łączącej trawers latarni morskiej w Helu (54°36,0'N 18°48,8'E) z pławą "ZS" (54°26,5'N 18°57,6'E) i głowicą wschodniego falochronu ujścia Wisły w rejonie Świbna (54°21,7'N 18°57,3'E).
2.  Na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, odległości boczne i frontalne między zestawami narzędzi połowowych usidlających, oplątujących, pułapkowych lub haczykowych nie mogą być mniejsze niż 100 m, z tym że odległości boczne i frontalne między zestawami:
1) sznurów haczykowych dryfujących - takli - nie mogą być mniejsze niż 500 m;
2) manc - nie mogą być mniejsze niż 50 m.
3.  Połowów przy użyciu narzędzi połowowych ciągnionych lub włóczonych, usidlających lub oplątujących, pułapkowych oraz haczykowych, z wyłączeniem węd ręcznych (LHP), nie prowadzi się w:
1) granicach wód portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Mrzeżyno, Łeba, Rowy, Ustka - na wodach morskich w promieniu 500 m od zachodniej głowicy wejścia portowego;
2) ujściu kanału łączącego jezioro Bukowo z morzem, w promieniu 500 m od punktu położonego na środku linii łączącej oba brzegi ujścia;
3) ujściu kanału łączącego jezioro Jamno z morzem, w promieniu 500 m od punktu położonego na środku linii łączącej oba brzegi ujścia;
4) ujściu Redy ograniczonym od zachodu i południa linią brzegową, od północy linią biegnącą po równoleżniku 54°39'15"N, a od wschodu linią biegnącą po południku 18°29'21"E;
5) ujściu Wisły w rejonie Świbna ograniczonym od strony południowej linią brzegową, a od strony morza częścią okręgu zakreślonego promieniem o długości 2000 m z punktu o współrzędnych 54°21,7'N 18°57,3'E (głowica wschodniego falochronu ujścia Wisły w rejonie Świbna).
§  8. 
1.  Połowy na zachodnich wodach wewnętrznych lub wschodnich wodach wewnętrznych w danym roku prowadzi się w ten sposób, że narzędzia połowowe stawne wystawia się na miejscach o określonych współrzędnych geograficznych, zwanych dalej "miejscami połowowymi".
2.  Na wschodnich wodach wewnętrznych na obszarze:
1) ograniczonym od zachodu - linią prostą łączącą główki wejściowe portu Frombork i Piaski, od północnego wschodu - granicą Rzeczypospolitej Polskiej, od północy i południa - linią brzegową Mierzei Wiślanej i południowym korytarzem południowym o szerokości 500 m ograniczonego liniami prostymi biegnącymi od granicy Rzeczypospolitej Polskiej w kierunku zachodnim przez punkty o współrzędnych: 54°26,867'N 19°43,900°'E, 54°6,833'N 19°44,283'E, 54°25,683'N 19°43,867'E, 54°25,583'N 19°44,367'E, 54°23,933'N 19°41,600°'E, 54°23,510'N 19°42,133'E - armator statku rybackiego może wystawić po jednym zestawie narzędzi połowowych w każdej z pięciu kolejnych linii, licząc od granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
2) położonym na wschód od określonego w pkt 1 południowego korytarza, ograniczonym linią brzegową i granicą Rzeczypospolitej Polskiej - armator statku rybackiego może wystawić po jednym zestawie narzędzi połowowych w pierwszej linii oraz po dwa zestawy w pozostałych liniach, licząc od granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  Łączna liczba zestawów narzędzi połowowych wystawionych przez armatora statku rybackiego na obu obszarach określonych w ust. 2 nie może przekraczać jednego zestawu w linii pierwszej oraz dwóch zestawów w każdej z pozostałych linii, licząc od granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
4.  W przypadku gdy armator statku rybackiego na określonym miejscu połowowym na wschodnich wodach wewnętrznych wystawi obok sieci stawnych zajmujących to miejsce zestaw żaków, sieci te usuwa się z łowiska niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wystawienia tych żaków.
§  9.  Na wschodnich wodach wewnętrznych połowy prowadzi się w ten sposób, że:
1) przy prowadzeniu połowów płoci, okoni, karasi i linów od dnia 20 kwietnia do dnia 20 maja nie stosuje się wontonów;
2) przy prowadzeniu połowów leszczy i sandaczy od dnia 20 kwietnia do dnia 10 czerwca nie stosuje się wontonów;
3) od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia do połowów przy użyciu mieroży o długości powyżej 25 m lub żaków stosuje się panele selektywne określone w części I ust. 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
4) mance wystawia się w okresie wiosennych połowów śledzi, nie dłużej jednak niż do dnia 19 kwietnia;
5) niewody stawne do połowu śledzi stosuje się w okresie wiosennych połowów śledzi, nie dłużej jednak niż do dnia 31 maja;
6) sznury haczykowe stosuje się do połowów od dnia 1 lutego do dnia 31 października;
7) dopuszcza się wystawienie niewodu stawnego do połowu śledzi zamiast dwóch graniczących ze sobą zestawów narzędzi połowowych;
8) narzędzia połowowe wystawia się w linii prostej;
9) w części Zalewu Wiślanego obejmującej obszar wód od linii prostej łączącej główki wejściowe portów Piaski i Frombork do granicy z Federacją Rosyjską narzędzia połowowe lub ich zestawy wystawia się w liniach prostych biegnących równolegle do granicy z Federacją Rosyjską, z tym że pierwsza linia przebiega w odległości 100 m od tej granicy;
10) wontony do połowu płoci, okoni, karasi i linów wystawia się na zachód od linii prostej łączącej główki wejściowe portów Frombork - Piaski;
11) odległości boczne między narzędziami połowowymi lub ich zestawami wystawianymi w liniach wynoszą nie mniej niż 120 m;
12) odległość między liniami narzędzi połowowych lub ich zestawami wynosi nie mniej niż 300 m;
13) w pasie przybrzeżnym o szerokości 600 m, licząc od granicy z roślinnością wynurzoną, od portu Suchacz przez Kąty Rybackie do portu w Piaskach odległość między narzędziami połowowymi lub ich zestawami wystawionymi prostopadle do linii brzegowej nie może być mniejsza niż długość narzędzia połowowego lub zestawu narzędzi połowowych, położonych bliżej lądu;
14) na wschodnich wodach wewnętrznych innych niż określone w pkt 13 - maksymalna liczba narzędzi połowowych wystawianych ze statku rybackiego wynosi łącznie 24 zestawy żaków, mieroży, wontonów, sznurów haczykowych, niewodów do połowu śledzi lub manc, w tym maksymalnie 8 zestawów na obszarze od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do linii łączącej port w Piaskach z pierwszą stacją pomp położoną na zachód od miejscowości Różaniec;
15) przy połowach narzędziami haczykowymi nie stosuje się przynęty żywej lub dżdżownic.
§  10.  Na zachodnich wodach wewnętrznych połowy prowadzi się w ten sposób, że:
1) w przypadku prowadzenia połowów przy użyciu żaków i alhamów:
a) od dnia 1 marca do dnia 30 września stosuje się panele selektywne określone w części I ust. 7 pkt 1 lit. a albo b załącznika nr 2 do rozporządzenia,
b) od dnia 1 października do dnia 30 listopada stosuje się panele określone w części I ust. 7 pkt 1 lit. b załącznika nr 2 do rozporządzenia,
c) wystawia się je w sposób eliminujący możliwość zamknięcia swobodnego przepływu ryb wewnątrz narzędzia w kierunku panela selektywnego,
d) wybiera się je w sposób zapobiegający zatrzymywaniu się w panelu selektywnym ryb niewymiarowych, zaczynając od wyciągnięcia panela selektywnego z wody i umieszczenia go na statku rybackim;
2) zestawy żaków i alhamów wystawia się w linii prostej;
3) w przypadku prowadzenia połowów przy użyciu:
a) żaków, alhamów, wontonów lub drygawic - nie stosuje się jednocześnie przywłoki lub niewodu ciągnionego,
b) żaków lub alhamów - nie stosuje się jednocześnie wontonów lub drygawic;
4) maksymalna liczba narzędzi połowowych wystawianych ze statku rybackiego wynosi:
a) 34 sztuki żaków - przy prowadzeniu połowów na Zalewie Szczecińskim, Roztoce Odrzańskiej lub jeziorze Wicko Wielkie,
b) 36 sztuk żaków - przy prowadzeniu połowów na Zalewie Kamieńskim, Jeziorze Wrzosowskim, rzece Dziwna lub jeziorze Dąbie,
c) 65 sztuk alhamów,
d) 90 sztuk wontonów;
5) szerokość zestawu żaków mierzona między tyczkami (palami), do których są mocowane końcówki kutli żaków, wynosi nie więcej niż:
a) 100 m - na Zalewie Szczecińskim,
b) 75 m - na pozostałych obszarach zachodnich wód wewnętrznych;
6) odległości boczne (przerwy) między sąsiednimi zestawami żaków - na Zalewie Szczecińskim i jeziorze Dąbie wynoszą nie mniej niż 250 m, odległości równoległe (frontalne) - nie mniej niż 400 m, przy czym w rejonie Skarpy Lubińskiej na odcinku od ujścia Starej Świny do pławy "M-1" odległości równoległe mogą być zmniejszone do 300 m, a na pozostałych obszarach wód zachodnich odległości boczne (przerwy) wynoszą nie mniej niż 200 m, a odległości równoległe (frontalne) wynoszą nie mniej niż 250 m;
7) odległości boczne (przerwy) między sąsiednimi zestawami wontonów lub drygawic wynoszą nie mniej niż 75 m, a odległości równoległe (frontalne) wynoszą nie mniej niż 200 m;
8) połowy drygawicami prowadzi się w pasie o szerokości 100 m od roślinności twardej (trzcina, pałka wodna, sitowie lub tatarak) lub od brzegu;
9) mieroża, wontony lub drygawice wystawia się w odległości nie mniejszej niż 250 m od żaków;
10) zestawy żaków, alhamów, wontonów i drygawic mogą przegradzać nie więcej niż połowę szerokości kanału lub rzeki, lub 3/4 szerokości zatoki;
11) na Zalewie Szczecińskim wontony o prześwicie oczka mniejszym niż 72 mm mogą być wystawiane na miejscach połowowych z wyłączeniem pasa o szerokości:
a) po 500 m od granic toru wodnego Świnoujście - Szczecin - od dnia 15 sierpnia do dnia 15 listopada,
b) po 400 m od granic toru wodnego Świnoujście - Szczecin - od dnia 16 listopada do dnia 14 sierpnia;
12) przy połowach narzędziami ciągnionymi:
a) na Zalewie Szczecińskim od dnia 1 marca do dnia 15 października niewody mogą być wystawiane wyłącznie na miejscach połowowych o głębokości większej niż 3 m,
b) połów niewodem lub przywłoką może być prowadzony w odległości nie mniejszej niż 250 m od wystawionych stawnych narzędzi połowowych,
c) narzędzia do połowu ryb przeznaczonych na przynętę mogą być ciągnione wyłącznie ręcznie lub przy użyciu łodzi wiosłowej;
13) przy połowach narzędziami spławianymi z prądem wody:
a) narzędzia mogą być wystawiane na rzece Stara Świna na odcinku od mostu w Karsiborzu do pierwszego kanału przy wyspie Koprzywskie Łęgi oznaczonego pławą "SW-4",
b) spławiane narzędzia lub ich zestawy mogą przegradzać nie więcej niż połowę szerokości rzeki,
c) połów prowadzi się w stałej obecności armatora lub kapitana statku rybackiego;
14) przy połowach leszczy od dnia 15 kwietnia do dnia 15 maja nie stosuje się wontonów o prześwicie oczka mniejszym niż 240 mm.
§  11.  Połowy spod lodu prowadzi się:
1) po powiadomieniu o zamiarze ich prowadzenia właściwego miejscowo inspektora rybołówstwa morskiego co najmniej dzień roboczy przed ich rozpoczęciem wraz z podaniem temu inspektorowi współrzędnych planowanych miejsc połowów;
2) od upływu pierwszej godziny po wschodzie słońca do rozpoczęcia jednej godziny przed zachodem słońca;
3) przy stałej obecności armatora lub kapitana statku rybackiego;
4) przy równoczesnym stosowaniu nie więcej niż 10 sztuk wontonów na jeden statek rybacki danego armatora - na zachodnich wodach wewnętrznych;
5) usuwając niezwłocznie po ich zakończeniu z łowiska narzędzia połowowe oraz wszelkie elementy ich oznakowania i zakotwiczenia.
§  12. 
1.  Wystawione narzędzia połowowe usidlające, oplątujące, pułapkowe i haczykowe wybiera się co najmniej raz na 48 godzin, z tym że:
1) alhamy, żaki lub mieroża wystawiane na zachodnich wodach wewnętrznych,
2) żaki, mieroża lub niewody stawne wystawiane na wschodnich wodach wewnętrznych

- wybiera się nie rzadziej niż co 96 godzin.

2.  W przypadku gdy warunki pogodowe uniemożliwiają wyjście z portu lub przystani statku rybackiego w celu wybrania narzędzia połowowego, narzędzia te wybiera się w najbliższym terminie, gdy karta bezpieczeństwa wydana dla danego statku rybackiego dopuszcza uprawianie żeglugi.
3.  Na wschodnich wodach wewnętrznych od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia wontony do połowu leszczy i sandaczy oraz wontony do połowu płoci, okoni, karasi i linów wybiera się co najmniej raz na 24 godziny.
§  13.  Po zakończeniu połowów na łowisku nie pozostawia się narzędzi połowowych ani żadnych części ich oznakowania lub zakotwiczenia, z tym że na zachodnich wodach wewnętrznych, w przypadku alhamów, mieroży lub żaków, elementy inne niż komory można usunąć nie później niż w terminie 14 dni od dnia, do którego jest dozwolone stosowanie tych narzędzi.
§  14.  Prowadzenie połowów jednocześnie przez dwa statki (połowy w tukę) odbywa się przy jednoczesnym użyciu dwóch statków rybackich różniących się między sobą długością całkowitą nie więcej niż o 5 m.
§  15.  Jeżeli na kursie statku rybackiego znajdują się sznury haczykowe dryfujące - takle, omija się je, a jeżeli jest to niemożliwe, narzędzia te podnosi się na dziobie statku rybackiego, przecina, a następnie zawiązuje starannie za rufą.
§  16. 
1.  Podczas jednego rejsu połowowego armator statku rybackiego prowadzi połowy dorszy lub śledzi na podobszarach 22-24 2  albo 25-32 3  Morza Bałtyckiego.
2.  Ukierunkowane połowy szprota prowadzi się od dnia 11 września do dnia 9 czerwca.
§  17. 
1.  Armator statku rybackiego, w przypadku dokonania połowu oznakowanych ryb pochodzących z zarybiania obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, przesyła Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego znaczek oraz następujące informacje dotyczące oznakowanej ryby:
1) miejsce jej złowienia;
2) jej długość z dokładnością do 1 cm zmierzoną:
a) od końca zamkniętego pyska do końca najkrótszych promieni w płetwie ogonowej - w przypadku ryb łososiowatych,
b) od końca zamkniętego pyska do końca najdłuższych promieni w płetwie ogonowej - w przypadku ryb innych niż łososiowate;
3) jej masę.
2.  Do znaczka i informacji, o których mowa w ust. 1, dołącza się w miarę możliwości fotografię oznakowanej ryby oraz łuski pobrane z tej ryby, przy czym łuski z ryb:
1) łososiowatych - pobiera się z miejsc ponad linią boczną, między płetwą grzbietową a płetwą tłuszczową;
2) innych niż łososiowate - pobiera się z miejsc ponad linią boczną, na wysokości środka płetwy grzbietowej.
3.  Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa znaczek oraz informacje, o których mowa w ust. 1.
§  18. 
1.  Armatorzy statków rybackich, dla których w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany statek rybacki nie została określona kwota połowowa:
1) dorsza lub
2) łososia, lub
3) śledzia w podobszarach 22-24 4  Morza Bałtyckiego, zwanego dalej "śledziem zachodnim", lub
4) śledzia w podobszarach 25-27, 28.2, 29 i 32 5  Morza Bałtyckiego, zwanego dalej "śledziem centralnym", lub
5) szprota, lub
6) gładzicy

- prowadzą przyłowy danego gatunku w ramach kwoty połowowej wyodrębnionej dla tego gatunku na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, do wysokości określonej dla tego gatunku w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy.

2.  Prowadzenie połowów w ramach kwot połowowych dorsza lub łososia, lub śledzia zachodniego, lub śledzia centralnego, lub szprota, lub gładzicy, wyodrębnionych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy przez armatorów, o których mowa w ust. 1, odbywa się do wyczerpania wyodrębnionej kwoty połowowej danego gatunku.
§  19. 
1.  Podczas prowadzenia ukierunkowanych połowów okoni i płoci narzędziami ciągnionymi jest możliwe zatrzymanie przyłowu certy, leszcza, sandacza, siei lub szczupaka.
2.  Przyłów gatunków, o których mowa w ust. 1, oraz gatunków objętych obowiązkiem wyładunkowym, który nastąpił w danej operacji połowowej, nie może przekroczyć łącznie 20% masy okoni i płoci będących celem połowów ukierunkowanych.
3.  Jeżeli po wybraniu narzędzia połowowego stwierdzi się, że ilość ryb z gatunków niebędących celem połowów ukierunkowanych przekracza dopuszczalną wielkość przyłowu określonego w ust. 2, natychmiast zaprzestaje się używania tego narzędzia połowowego lub zmienia łowisko.
4.  Zmiana łowiska, o której mowa w ust. 3, polega na zmianie głębokości trałowania o 20 m albo zmianie dotychczasowego obszaru prowadzenia połowów nie mniej niż o 0,5 Mm.
§  20.  W przypadku wystąpienia w przyłowie jesiotra ostronosego lub gatunku ptaków lub ssaków morskich objętych ochroną ścisłą lub ochroną częściową na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340), niezwłocznie wypuszcza się go do środowiska oraz wpisuje przyłów do dziennika połowowego albo miesięcznego raportu połowowego, a w przypadku jesiotra ostronosego - zgłasza się również Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego.
§  21.  Szczegółowy sposób oznakowania narzędzi połowowych jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  22. 
1.  Jeżeli masa dorszy znajdujących się na pokładzie statku rybackiego wynosi więcej niż 750 kg żywej wagi, wyładunku tych dorszy dokonuje się w portach, które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
2.  Jeżeli na pokładzie statku rybackiego znajdują się łososie, wyładunku tych łososi dokonuje się w obecności inspektora rybołówstwa morskiego.
§  23. 
1.  W przypadku prowadzenia połowów ryb niesortowanych wyładunku tych ryb dokonuje się w portach, które są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
2.  W przypadku gdy na pokładzie statku rybackiego znajdują się ryby pelagiczne, których masa wynosi więcej niż 5 ton żywej wagi, wyładunku tych ryb dokonuje się w portach, które są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
3.  Kapitan statku rybackiego co najmniej na godzinę przed przewidywaną godziną przybycia do portu zgłasza do Centrum Monitorowania Rybołówstwa, o którym mowa w art. 69 ust. 6 ustawy, zwanego dalej "CMR", zamiar wyładunku ryb niesortowanych, podając następujące informacje:
1) oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego, jeżeli została nadana;
2) nazwę portu wyładunku;
3) daty rejsu połowowego oraz obszary połowowe, na których dokonywano połowów;
4) przewidywaną datę i godzinę przybycia do portu;
5) szacunkową ilość poszczególnych gatunków organizmów morskich znajdujących się na statku rybackim.
§  24. 
1.  CMR jest właściwe do przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w:
1) art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. l, z późn. zm.);
2) art. 28 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1224/2009";
3) art. 48 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009.
2.  Powiadomienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, przekazuje się najpóźniej na godzinę przed przewidywaną godziną przybycia statku rybackiego do portu.
§  25.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 6

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OBSZARY WYŁĄCZONE Z WYKONYWANIA RYBOŁÓWSTWA KOMERCYJNEGO NA STAŁE LUB NA CZAS OKREŚLONY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

LICZBA I KONSTRUKCJA NARZĘDZI POŁOWOWYCH DANEGO RODZAJU, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYWANE DO WYKONYWANIA RYBOŁÓWSTWA KOMERCYJNEGO, ORAZ RODZAJ I LICZBA NARZĘDZI POŁOWOWYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYSTAWIANE JEDNOCZEŚNIE NA OKREŚLONYM OBSZARZE

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB OZNAKOWANIA NARZĘDZI POŁOWOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PORTY, W KTÓRYCH DOKONUJE SIĘ WYŁADUNKU DORSZY, W PRZYPADKU GDY MASA DORSZY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA POKŁADZIE STATKU RYBACKIEGO WYNOSI WIĘCEJ NIŻ 750 KG ŻYWEJ WAGI

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PORTY, W KTÓRYCH DOKONUJE SIĘ WYŁADUNKU RYB NIESORTOWANYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PORTY, W KTÓRYCH DOKONUJE SIĘ WYŁADUNKU RYB PELAGICZNYCH, W PRZYPADKU GDY MASA TYCH RYB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA POKŁADZIE STATKU RYBACKIEGO WYNOSI WIĘCEJ NIŻ 5 TON ŻYWEJ WAGI

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno- -wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 70, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 351 z 21.12.2013, str. 1).
3 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno- -wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 70, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 351 z 21.12.2013, str. 1).
4 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno- -wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 70, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 351 z 21.12.2013, str. 1).
5 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno- -wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 70, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 351 z 21.12.2013, str. 1).
6 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. poz. 1494 i 2010, z 2017 r. poz. 1361 oraz z 2018 r. poz. 674 i 1354), które utraciło moc na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2340) z dniem wejścia w życie tej ustawy.