Wykonanie niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.137.1541

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na podstawie art. 6 § 2, art. 15 § 5, art. 26 § 2, art. 65, art. 67 § 1, art. 67c § 7 i 15, art. 109 § 1, art. 110r § 2 oraz art. 156 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 809, Nr 98, poz. 1068, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych,
2)
należności pieniężne, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia,
3)
sposób ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych i wydatków postępowania zabezpieczającego oraz przypadki, w których wydatki te ustala się w formie zryczałtowanej,
4)
wysokość wynagrodzenia biegłego skarbowego za oszacowanie wartości ruchomości lub prawa majątkowego,
5)
szczególny tryb postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu,
6)
szczególny tryb postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych ruchomości ze szlachetnych metali, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, pereł naturalnych i hodowlanych oraz korali i bursztynów,
7)
sposób przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości,
8)
wzory druków stosowanych w egzekucji lub zabezpieczaniu należności pieniężnych,
9) 1
 wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
kosztownościach - rozumie się przez to ruchomości wykonane ze szlachetnych metali, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, pereł naturalnych i hodowlanych, korali oraz bursztynów, niestanowiące dóbr kultury w rozumieniu odrębnych przepisów,
2)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
3)
wydatkach egzekucyjnych - rozumie się przez to również wydatki związane z zabezpieczaniem należności pieniężnej.

Tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych

§  2. 
Wierzyciel jest obowiązany do systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych.
§  3. 
1. 
Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji lub wynikającym z przepisu prawa, wierzyciel, z zastrzeżeniem ust. 2, wysyła do zobowiązanego upomnienie, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia upomnienia.
2. 
Wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przypadkach określonych w § 13.
3.  2
 Wzór upomnienia, o którym mowa w ust. 1, obejmujący jedną należność pieniężną, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, a wzór obejmujący nie więcej niż cztery należności pieniężne - załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Upomnienie sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla zobowiązanego, a drugi pozostaje w aktach sprawy.
2. 
Upomnienie oznacza się kolejnym numerem ewidencji upomnień.
3.  3
 Ewidencję upomnień prowadzi się według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4. 
Wierzyciel wysyła upomnienie za pośrednictwem państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" przesyłką poleconą listową za potwierdzeniem odbioru, zamieszczając na druku potwierdzenia odbioru numer, o którym mowa w ust. 2, poprzedzony symbolem "Up". Upomnienie może być również doręczone bezpośrednio przez wierzyciela w sposób określony w Kodeksie postępowania administracyjnego.
5. 
W przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru upomnienia w ciągu dwudziestu dni od daty nadania, wierzyciel składa reklamację w jednostce organizacyjnej Poczty Polskiej, w której nadano upomnienie. W przypadku zaginięcia upomnienia lub braku dowodu doręczenia zobowiązanemu upomnienia, wysyła się je ponownie.
§  5.  4
1. 
Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy.
2. 
Z zastrzeżeniem ust. 3 wzór tytułu wykonawczego:
1)
wystawianego na jedną dochodzoną należność pieniężną, zwany dalej "jednopozycyjnym", stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,
2)
wystawianego na nie więcej niż cztery dochodzone należności pieniężne, zwany dalej "czteropozycyjnym", stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3. 
Wierzyciel, któremu minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnił, w drodze porozumienia, program umożliwiający drukowanie na tytule wykonawczym dwuwymiarowego kodu kreskowego zawierającego treść tytułu wykonawczego w postaci umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie danych w nim zawartych, stosuje wzór tytułu wykonawczego jednopozycyjnego lub czteropozycyjnego, stanowiący odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia.
4. 
Egzemplarz tytułu wykonawczego przeznaczony dla zobowiązanego sporządza się według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 4-7 do rozporządzenia, z tym że na górze pierwszej strony wpisuje się wyrażenie "(egzemplarz przeznaczony dla zobowiązanego)", a także pomija się strony 3 i 4 tych wzorów.
§  6. 
1.  5
 Jeżeli wierzyciel nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym, niezwłocznie kieruje tytuł wykonawczy do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 1b.
1a.  6
 (uchylony).
1b.  7
 Jeżeli wierzycielem jest dyrektor oddziału terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, tytuł wykonawczy kieruje do właściwego miejscowo dyrektora oddziału rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
2.  8
 Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, bezzwłocznie stosuje środek egzekucyjny, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 
Jeżeli wierzycielowi będącemu jednocześnie organem egzekucyjnym nie jest znany znajdujący się na terenie jego działania majątek zobowiązanego, z którego może prowadzić egzekucję, kieruje tytuł wykonawczy do organu egzekucyjnego uprawnionego do dochodzenia tego samego rodzaju należności pieniężnych, na którego terenie znajduje się majątek zobowiązanego.
4.  9
 (uchylony).
5.  10
 Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania środków egzekucyjnych w ograniczonym zakresie, ale prowadzona przez niego egzekucja okazała się w całości lub w części bezskuteczna, niezwłocznie kieruje tytuł wykonawczy do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
5a.  11
 Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do dyrektora oddziału terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
6.  12
 (uchylony).
7. 
Wierzyciel przekazuje organowi egzekucyjnemu posiadane informacje o majątku i źródłach dochodu zobowiązanego.
8.  13
 (uchylony).
9.  14
 Przed zastosowaniem środków egzekucyjnych we własnym zakresie bądź wysłaniem tytułu wykonawczego do naczelnika urzędu skarbowego lub organu egzekucyjnego, o którym mowa w ust. 1b, wierzyciel sprawdza, czy należność nie wpłynęła na jego rachunek bankowy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej albo nie została wpłacona bezpośrednio gotówką do kasy.
§  7. 
1. 
Do przesyłanych do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych lub ich odpisów wierzyciel załącza ewidencję tytułów wykonawczych.
2.  15
 Wzór ewidencji tytułów wykonawczych stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.
3. 
Ewidencję, o której mowa w ust. 1, załącza się w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy przeznaczony jest dla organu egzekucyjnego, a drugi, po potwierdzeniu przyjęcia tytułów do egzekucji, organ ten zwraca wierzycielowi.
4. 
Wierzyciel jest obowiązany przesyłać tytuły wykonawcze do organu egzekucyjnego systematycznie i bez zwłoki.
§  8. 
Wierzyciel jest uprawniony do uzyskania w organie egzekucyjnym informacji o sposobie załatwienia wniosku egzekucyjnego, a organ egzekucyjny ma obowiązek udzielić wierzycielowi wyczerpującej odpowiedzi.
§  9. 
1.  16
 Z zastrzeżeniem ust. 1b wierzyciel niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o każdej:
1)
zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w całości lub w części oraz podaje datę powstania zmiany i jej przyczynę,
2)
zmianie w stanie należności objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej odroczenia lub rozłożenia na raty.
1a.  17
 Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, wynika z decyzji lub umowy w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności objętej tytułem wykonawczym - wierzyciel dołącza do zawiadomienia kopię tej decyzji lub umowy.
1b.  18
 Jeżeli w trakcie postępowania egzekucyjnego zostanie wydane orzeczenie określające lub ustalające inną wysokość należności pieniężnej niż objęta tytułem wykonawczym, wierzyciel niezwłocznie aktualizuje tytuł wykonawczy w ten sposób, że wypełnia pierwszą stronę druku tytułu wykonawczego, a drugą stronę opatruje pieczęcią urzędową oraz podpisem i pieczątką upoważnionej osoby. Dwa egzemplarze tych stron, oznaczone wyrazem "aktualizacja", wierzyciel przesyła organowi prowadzącemu egzekucję.
1c.  19
 W przypadku, o którym mowa w ust.1b, w aktualizowanym tytule wykonawczym wykazuje się kwotę zaległej należności pieniężnej według stanu na dzień jego aktualizacji.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wierzycieli będących jednocześnie organami egzekucyjnymi.
§  10-12.  20
 (uchylone).
§  12a.  21
 W toku postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, w zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem lub ustawą, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się również do doręczenia pism jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym.

Należności pieniężne, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

§  13. 
Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przypadkach, gdy:
1)
należność pieniężna została określona w orzeczeniu,
2) 22
 zobowiązany ma ustawowy obowiązek obliczenia lub uiszczenia należności pieniężnej bez wezwania, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 3a ustawy,
3)
egzekucja dotyczy należności z tytułu:
a)
grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
b)
grzywien wymierzonych mandatem karnym i innych należności pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym skarbowym,
c)
kar pieniężnych i kosztów postępowania orzeczonych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
d)
odszkodowań orzeczonych w sprawach o naprawienie szkód wyrządzonych przez skazanych w mieniu zakładów karnych i aresztów śledczych,
e) 23
 grzywien w celu przymuszenia nakładanych w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym,
4)
egzekucja dotyczy kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.

Wydatki egzekucyjne

§  14. 
Wspólne wydatki poniesione w związku z egzekucją lub zabezpieczaniem należności pieniężnej u dwu lub więcej zobowiązanych rozdziela się pomiędzy wszystkich zobowiązanych, biorąc pod uwagę okoliczności egzekucji lub zabezpieczenia u każdego z nich.
§  15. 
1. 
Wydatki egzekucyjne powinny być udokumentowane rachunkami lub innego rodzaju dowodami pochodzącymi od podmiotów, które świadczyły usługi na rzecz organu egzekucyjnego, a w przypadku wydatku wierzyciela poniesionego na uregulowanie opłaty za dokonanie wpisu lub wykreślenie hipoteki przymusowej - właściwym dokumentem pochodzącym od sądu.
2. 
Wydatki związane z przechowywaniem ruchomości w składnicy organu egzekucyjnego ustala się w wysokości odpowiadającej cenom stosowanym na danym terenie za tego rodzaju usługi.
3.  24
 Z zastrzeżeniem ust. 4, nieudokumentowane rachunkami lub innymi dowodami wydatki związane z ujawnieniem nadającego się do egzekucji składnika majątkowego zobowiązanego ustala się w wysokości:
1)
5 zł, jeżeli ujawnienie dotyczy ruchomości znajdującej się poza miejscem zamieszkania lub siedzibą zobowiązanego,
2)
10 zł, jeżeli ujawnienie dotyczy prawa majątkowego takiego zobowiązanego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy o rachunkowości.
4.  25
 W przypadku jednego zobowiązanego wydatki, o których mowa w ust. 3, nie mogą przekroczyć 40 zł.
5.  26
 Do kwot wydatków, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, stosuje się odpowiednio art. 64d § 1-3 ustawy.

Wynagrodzenie biegłego skarbowego

§  16.  27
 Biegłemu skarbowemu, wezwanemu do oszacowania majątku zobowiązanego, przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz wynagrodzenie odpowiadające wydatkom z tytułu kosztów przejazdu i dojazdu środkami komunikacji miejscowej, w wysokości określonej przez organ egzekucyjny zgodnie z § 17.
§  17.  28
1. 
Wysokość wynagrodzenia biegłego skarbowego za wykonaną pracę jest iloczynem czasu pracy związanej z szacowaniem wartości majątku zobowiązanego oraz stawki godzinowej wynoszącej 25 zł, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. 
Stawka godzinowa za wykonaną pracę związaną z szacowaniem wartości praw majątkowych oraz środków transportowych podlegających rejestracji wynosi 76 zł.
3. 
Do stawek godzinowych, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio art. 64d § 1-3 ustawy.
3. 
Do określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego odpowiadającego wydatkom z tytułu kosztów przejazdu i dojazdu środkami komunikacji miejscowej stosuje się odpowiednio przepisy regulujące wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydane na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
§  18. 
W czasie pracy związanej z szacowaniem wartości majątku zobowiązanego uwzględnia się również czas zużyty na dokonanie przez biegłego skarbowego czynności przygotowawczych oraz na opracowanie i sporządzenie protokołu wyceny tego majątku.

Szczególny tryb postępowania przy sprzedaży przedmiotów łatwo psujących się

§  19. 
1. 
Przedmioty łatwo psujące się, a w szczególności nabiał, owoce i warzywa, bezpośrednio po zajęciu, sprzedaje się przedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową po cenach płaconych przez te podmioty dostawcom. Jeżeli sprzedaż w tym trybie nie dojdzie do skutku, zajęte przedmioty łatwo psujące się sprzedaje się w drodze licytacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. 
Jeżeli zwłoka w sprzedaży mogłaby doprowadzić do zepsucia się towaru, nie stosuje się przepisów dotyczących obwieszczeń o licytacji zawartych w ustawie.
3. 
Odstępuje się od egzekucji z przedmiotów, które ze względów sanitarnych nie mogą być dopuszczone do użytku lub spożycia.

Szczególny tryb postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności

§  20. 
1. 
Po ujawnieniu u zobowiązanego kosztowności poborca skarbowy dokonuje ich zajęcia i opisu, wyszczególniając w protokole zajęcia rodzaj, jakość, cechy szczególne, w tym numery, cechy probiercze i znaki, a także cechy zewnętrzne każdego z zajętych przedmiotów. Jednocześnie poborca skarbowy zaznacza w protokole zajęcia, że oszacowanie kosztowności nastąpi przy udziale biegłego. Jeżeli zobowiązany posiada rachunki na zajęte kosztowności lub atesty urzędu probierczego, poborca skarbowy dokonuje opisu na podstawie tych rachunków lub atestów i czyni o tym wzmiankę w protokole zajęcia. Protokół zajęcia podpisuje poborca i zobowiązany.
2. 
Jeżeli zobowiązany nie zgadza się z opisem zajętych kosztowności, poborca skarbowy spisuje dodatkowy protokół, w którym podaje oświadczenia zobowiązanego w zakresie poszczególnych zajętych przedmiotów. Protokół ten również podpisuje poborca skarbowy i zobowiązany. O sporządzeniu protokołu dodatkowego poborca skarbowy czyni odpowiednią wzmiankę w protokole zajęcia.
3. 
Protokoły, o których mowa w ust. 1 i 2, spisuje się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zobowiązany, jeden pozostaje przy kosztownościach, a jeden - w aktach egzekucyjnych.
4. 
Po dokonaniu opisu zajętych kosztowności poborca wkłada je w obecności zobowiązanego do koperty wraz z jednym egzemplarzem protokołu zajęcia i umieszcza na sklejeniach koperty nalepki egzekucyjne. Zobowiązany umieszcza na sklejeniach koperty swe podpisy lub odciski pieczątki.
5. 
Po dokonaniu czynności określonych w ust. 1-4 poborca skarbowy niezwłocznie przekazuje organowi egzekucyjnemu zapieczętowaną kopertę zawierającą kosztowności, którą w jego obecności składa się do kasy pancernej będącej w dyspozycji organu egzekucyjnego. Potwierdzenie złożenia tej koperty umieszcza się na egzemplarzu protokołu zajęcia przechowywanego w aktach egzekucyjnych.
6. 
Kasa pancerna, o której mowa w ust. 5, powinna się znajdować w pomieszczeniu posiadającym drzwi antywłamaniowe lub obite blachą, a także kraty w oknach, jeżeli pomieszczenie znajduje się na parterze budynku lub poniżej.
§  21. 
1. 
W terminie 7 dni od daty zajęcia kosztowności organ egzekucyjny wyznacza termin i miejsce, w którym odbędzie się oszacowanie wartości kosztowności, zawiadamiając zobowiązanego, że ma on prawo wzięcia udziału w tej czynności i że jego nieusprawiedliwiona nieobecność nie spowoduje odroczenia terminu otwarcia koperty i dokonania oszacowania.
2. 
Termin oszacowania powinien być wyznaczony nie później niż w terminie 14 dni od daty zajęcia.
§  22. 
Do oszacowania kosztowności organ egzekucyjny wzywa biegłego skarbowego.
§  23. 
1. 
W terminie, o którym mowa w § 21 ust. 2, następuje otwarcie koperty z kosztownościami i oszacowanie ich wartości w obecności zobowiązanego, jeżeli się stawił.
2. 
Jeżeli zobowiązany nie stawił się i usprawiedliwił swoją nieobecność, organ egzekucyjny wyznacza nowy termin, zaznaczając jednak w zawiadomieniu, skierowanym do zobowiązanego, że nowy termin jest ostateczny i w razie niemożności stawienia się zobowiązany powinien upoważnić inną osobę do zastąpienia go przy otwarciu koperty z kosztownościami i oszacowaniu ich wartości.
3. 
Jeżeli zobowiązany nie stawił się w wyznaczonym terminie i nie usprawiedliwił swojej nieobecności, otwarcie koperty następuje w obecności biegłego skarbowego, komornika skarbowego, pracownika, który przyjął zapieczętowaną kopertę zawierającą kosztowności na przechowywanie w kasie pancernej, i poborcy skarbowego, który dokonał zajęcia kosztowności. Po otwarciu koperty spisuje się protokół dotyczący nienaruszenia pieczęci i zgodności znajdujących się w kopercie przedmiotów z protokołem zajęcia.
4. 
Biegły skarbowy sporządza protokół oszacowania wartości kosztowności, w którym wymienia odrębnie każdy przedmiot, podając jego cechy zewnętrzne, materiał, z którego został wytworzony, i oszacowaną jego wartość. W protokole oszacowania przedmiotów z metali szlachetnych podaje się również wartość kruszcu, z którego przedmioty te zostały wytworzone.
5. 
Protokół, o którym mowa w ust. 4, sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zobowiązany, a pozostałe dwa organ egzekucyjny.
6. 
Na podstawie protokołu sporządzonego przez biegłego skarbowego uzupełnia się protokół zajęcia danymi o szacunku wartości zajętych przedmiotów.
§  24. 
Kosztowności sprzedaje się po cenie oszacowania przedsiębiorcy uprawnionemu do prowadzenia skupu i sprzedaży tego rodzaju przedmiotów albo przekazuje takiemu podmiotowi do sprzedaży komisowej. Cena sprzedaży nie może być niższa od wartości szacunkowej. Z uzyskanej ceny potrąca się prowizję komisową.
§  25. 
1. 
W przypadku niedojścia do skutku sprzedaży w sposób określony w § 24, kosztowności sprzedaje się w drodze licytacji lub przetargu ofert.
2. 
Cena wywołania przedmiotów z metali szlachetnych nie może być niższa niż wartość kruszcu, z którego przedmioty te zostały wytworzone.
§  26. 
W przypadku niesprzedania kosztowności w drugiej licytacji lub w drodze przetargu ofert sprzedaje się je na złom uprawnionym przedsiębiorcom.

Sposób przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości

§  27. 
1. 
Rzeczoznawca majątkowy dokonuje oszacowania wartości nieruchomości niezwłocznie po wyznaczeniu go przez organ egzekucyjny.
2. 
Jeżeli z ważnych powodów oszacowanie wartości nieruchomości nie może być niezwłocznie dokonane, organ egzekucyjny wyznacza rzeczoznawcy majątkowemu odpowiedni termin. Termin ten może być przedłużony tylko w wyjątkowych przypadkach.
3. 
Organ egzekucyjny może zlecić rzeczoznawcy majątkowemu dokonanie czynności niezbędnych dla sporządzenia opisu nieruchomości.
§  28. 
1. 
Rzeczoznawca majątkowy dokonuje opisu lub oszacowania wartości nieruchomości zgodnie z zasadami wyceny nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu określonymi w odrębnych przepisach regulujących zasady wyceny nieruchomości oraz zasady i tryb sporządzania operatu szacunkowego, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia.
2.  29
 Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy dokonywaniu czynności, o których mowa w § 27 ust. 3.
§  29. 
1. 
Przy dokonywaniu oszacowania wartości nieruchomości rzeczoznawca majątkowy zbiera wszelkie dane umożliwiające dokładne określenie wartości nieruchomości.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do organu egzekucyjnego lub rzeczoznawcy majątkowego przy zbieraniu danych niezbędnych do dokonania opisu nieruchomości.
§  30. 
Opis nieruchomości powinien w przejrzysty sposób określać nieruchomość oraz jej rodzaj i stan, z uwzględnieniem danych, o których mowa w art. 110r § 1 ustawy, oraz informacji dotyczącej sposobu dojazdu do nieruchomości od drogi publicznej.
§  31. 
Jeżeli dane zawarte w wyciągach z księgi wieczystej lub z ewidencji gruntów i budynków, dotyczące powierzchni lub sposobu użytkowania nieruchomości, nie odpowiadają stanowi rzeczywistemu, w opisie podaje się stan rzeczywisty i wyjaśnia, na czym polega niezgodność z danymi ujawnionymi w księdze wieczystej lub w ewidencji gruntów i budynków. O stwierdzonej niezgodności organ egzekucyjny powiadamia niezwłocznie sąd prowadzący księgę wieczystą lub organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków.
§  32. 
Jeżeli na nieruchomości znajdują się budynki lub inne urządzenia, opis powinien zawierać dokładne wskazanie ich roku budowy, stanu, przeznaczenia, rodzaju konstrukcji i materiału budowlanego, ilości kondygnacji, sposobu użytkowania, jak również sposobu i jakości wykonania i wyposażenia w instalacje i urządzenia.
§  33. 
Opis nieruchomości rolnych powinien zawierać, poza opisem położonych na nich budynków i urządzeń, określenie obszaru, jakości i klasy gruntów ornych, łąk, pastwisk, lasów, ogrodów (z wyodrębnieniem obszaru sadów), torfowisk, terenów z pokładami żwiru, gipsu i gliny, kamieniołomów, wód, a ponadto rodzaju i obszaru zasiewów i upraw, ilości i jakości inwentarza żywego i martwego, jak również zapasów niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego do najbliższych zbiorów.
§  34. 
1. 
Jeżeli obciążające nieruchomość lub związane z własnością nieruchomości prawa nie są określone kwotowo, wartość ich ustala rzeczoznawca majątkowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Wartość praw, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, rzeczoznawca majątkowy ustala w sposób przewidziany w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn.
§  35. 
Przy oszacowaniu wartości nieruchomości nie uwzględnia się praw odkupu i pierwokupu.
§  36. 
Jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, w protokole opisu i oszacowania wartości nieruchomości wymienia się oszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego wartość prawa użytkowania wieczystego oraz dzień, z upływem którego wygasa okres ustanowienia użytkowania wieczystego.
§  37. 
1. 
W opisie nieruchomości wyszczególnia się oszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego wartość praw osób trzecich zgłoszonych do nieruchomości, budowli lub innych urządzeń albo przynależności lub pożytków oraz rzeczy, które znajdują się we władaniu osób trzecich.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku licytacji wydzielonej części nieruchomości.
§  38. 
Przepisy § 27-37 stosuje się odpowiednio w egzekucji z przedmiotów lub praw, z których egzekucja jest prowadzona według przepisów o egzekucji z nieruchomości.

Wzory obowiązujących druków stosowanych w egzekucji lub zabezpieczaniu należności pieniężnych

§  39.  30
 Określa się:
1)
wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wynagrodzenie u dłużnika zajętej wierzytelności będącego pracodawcą, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,
2)
wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia,
3)
wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia,
4)
wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego związanego z dokumentem, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia,
5)
wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność pieniężną u innego dłużnika zajętej wierzytelności niż pracodawca, organ rentowy lub bank, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia,
6)
wzór zawiadomienia o zajęciu praw majątkowych w postaci papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego podmiotem prowadzącym takie rachunki, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia,
7)
wzór protokołu odbioru dokumentu, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia,
8)
wzór protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i praw pokrewnych lub prawa własności przemysłowej oraz zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia,
9)
wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością u dłużnika zajętej wierzytelności będącego spółką, stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia,
10)
wzór zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych u dłużnika zajętej wierzytelności, stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia,
11)
wzór protokołu zajęcia i odbioru ruchomości, stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia,
12)
wzór zarządzenia zabezpieczenia, stanowiący załącznik nr 23 do rozporządzenia.

Wzór obowiązującego druku stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

§  39a. 
1. 
Określa się wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, stanowiący załącznik nr 24 i 25 do rozporządzenia.
2. 
Jeżeli we wzorze tytułu wykonawczego, stanowiącego załącznik nr 24 do rozporządzenia, ilość miejsca przewidziana do wskazania treści obowiązku podlegającego egzekucji jest niewystarczająca, stosuje się wzór tytułu wykonawczego stanowiący załącznik nr 25 do rozporządzenia.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  40. 
Postępowanie egzekucyjne, wszczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, będzie prowadzone w myśl przepisów tego rozporządzenia, z tym że wydane postanowienia oraz czynności egzekucyjne dokonane przed tym dniem z zachowaniem przepisów dotychczasowych są skuteczne.
§  41. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2001 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  32

WZÓR

UPOMNIENIE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  33

WZÓR

UPOMNIENIE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3  34

WZÓR

EWIDENCJA WYSŁANYCH UPOMNIEŃ

Nr ewidencyjnyData wystawieniaNr konta zobowiązanegoNazwisko i imię lub nazwaAdres zamieszkania (siedziba)NależnośćData doręczenia upomnienia
upomnieniaupomnieniazobowiązanegorodzaj, okreskwota

zł gr

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

ZAŁĄCZNIK Nr  4  35

WZÓR

TYT-1

TYTUŁ WYKONAWCZY

JEDNOPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5  36

WZÓR

TYT-2

TYTUŁ WYKONAWCZY

CZTEROPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6  37

WZÓR

TYT-1A

TYTUŁ WYKONAWCZY

JEDNOPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7  38

WZÓR

TYT-2A

TYTUŁ WYKONAWCZY

CZTEROPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8  39

WZÓR

EWIDENCJA TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH

wzór

ZAŁĄCZNIKI NR  9-11  40

 (uchylone).

ZAŁĄCZNIK Nr  12  41

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAWA MAJĄTKOWEGO STANOWIĄCEGO WYNAGRODZENIE U DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI BĘDĄCEGO PRACODAWCĄ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13  42

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAWA MAJĄTKOWEGO STANOWIĄCEGO ŚWIADCZENIE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO ORAZ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO U DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI BĘDĄCEGO ORGANEM RENTOWYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  14  43

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAWA MAJĄTKOWEGO STANOWIĄCEGO WIERZYTELNOŚĆ Z RACHUNKU BANKOWEGO U DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI BĘDĄCEGO BANKIEM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  15  44

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAWA MAJĄTKOWEGO ZWIĄZANEGO Z DOKUMENTEM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  16  45

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAWA MAJĄTKOWEGO STANOWIĄCEGO WIERZYTELNOŚĆ PIENIĘŻNĄ U DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI INNEGO NIŻ PRACODAWCA, ORGAN RENTOWY LUB BANK

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  17  46

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAW MAJĄTKOWYCH W POSTACI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZAPISANYCH NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO U DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI BĘDĄCEGO PODMIOTEM PROWADZĄCYM TAKIE RACHUNKI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  18  47

WZÓR

PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  19  48

WZÓR

PROTOKÓŁ ZAJĘCIA AUTORSKIEGO PRAWA MAJĄTKOWEGO I PRAW POKREWNYCH LUB PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ/ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  20  49

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAWA MAJĄTKOWEGO STANOWIĄCEGO UDZIAŁ W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ U DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI BĘDĄCEGO SPÓŁKĄ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  21  50

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU POZOSTAŁYCH PRAW MAJĄTKOWYCH U DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  22  51

WZÓR

PROTOKÓŁ ZAJĘCIA I ODBIORU RUCHOMOŚCI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  23  52

WZÓR

ZZ-1

ZARZĄDZENIE ZABEZPIECZENIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  24  53

WZÓR

TYT-3

TYTUŁ WYKONAWCZY

STOSOWANY W EGZEKUCJI OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  25  54

WZÓR

TYT-3A

TYTUŁ WYKONAWCZY

STOSOWANY W EGZEKUCJI OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM

wzór

1 § 1 ust. 1 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
2 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
3 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
4 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
5 § 6 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.10.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2004 r.

6 § 6 ust. 1a uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.10.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2004 r.
7 § 6 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
8 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
9 § 6 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. d) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
10 § 6 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. e) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
11 § 6 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.10.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2004 r.
12 § 6 ust. 6 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. f) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
13 § 6 ust. 8 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. f) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
14 § 6 ust. 9:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. g) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.10.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2004 r.

15 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
16 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
17 § 9 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
18 § 9 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
19 § 9 ust. 1c dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.10.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2004 r.
20 § 10-12 uchylone przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.10.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2004 r.
21 § 12a dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
22 § 13 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
23 § 13 pkt 3 lit. e) dodana przez § 1 pkt 11 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
24 § 15 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
25 § 15 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
26 § 15 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
27 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
28 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
29 § 28 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
30 § 39 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
31 Rozdział 9a dodany przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
32 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 17 i 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.10.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2004 r.

33 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 17 i 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.10.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2004 r.

34 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 17 i 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
35 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 17 i 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
36 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 17 i 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
37 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 17 i 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
38 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 17 i 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
39 Załącznik nr 8 zmieniony przez § 1 pkt 17 i 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
40 Załączniki nr 9-11 uchylone przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.10.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2004 r.
41 Załącznik nr 12 zmieniony przez § 1 pkt 17 i 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
42 Załącznik nr 13 zmieniony przez § 1 pkt 17 i 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
43 Załącznik nr 14 zmieniony przez § 1 pkt 17 i 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
44 Załącznik nr 15 zmieniony przez § 1 pkt 17 i 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
45 Załącznik nr 16 zmieniony przez § 1 pkt 17 i 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
46 Załącznik nr 17 zmieniony przez § 1 pkt 17 i 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
47 Załącznik nr 18 zmieniony przez § 1 pkt 17 i 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
48 Załącznik nr 19 dodany przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
49 Załącznik nr 20 dodany przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
50 Załącznik nr 21 dodany przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
51 Załącznik nr 22 dodany przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
52 Załącznik nr 23 dodany przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
53 Załącznik nr 24 dodany przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.
54 Załącznik nr 25 dodany przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.03.9.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2003 r.