[Delegacja ustawowa] - Art. 109. - Postępowanie egzekucyjne w administracji. - Dz.U.2022.479 t.j. - OpenLEX

Art. 109. - [Delegacja ustawowa] - Postępowanie egzekucyjne w administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.479 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  109.  [Delegacja ustawowa]
§  1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczególny tryb postępowania przy:
1)
sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu, zapewniający ich niezwłoczną sprzedaż;
2)
przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności, zapewniający prawidłową wycenę zajętych ruchomości oraz zapobiegający ich kradzieży.
§  2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, szczególny tryb postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie, wykluczający możliwość dostania się tych ruchomości do osób nieuprawnionych.