Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 lipca 2003 r.
Aktualizacja tytułu wykonawczego.
Ministerstwo Finansów
SP2-349/033-48/785/2003/DK

W związku z wystąpieniem z 15 kwietnia 2003 r. nr (...) w sprawie wątpliwości związanych z aktualizacją tytułów wykonawczych, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z § 9 ust. 1b rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 137, poz. 1541 ze zm.) wierzyciel aktualizuje tytuł wykonawczy, jeżeli w trakcie postępowania egzekucyjnego zostanie wydane orzeczenie określające lub ustalające inną wysokość należności pieniężnej niż objętą tytułem wykonawczym. Obowiązek aktualizacji tytułu wykonawczego ciąży zatem na wierzycielu w przypadku wystąpienia dwóch przesłanek łącznie, tzn. wydania w trakcie postępowania egzekucyjnego orzeczenia w przedmiocie wysokości dochodzonej należności i dokonania w nim zmiany wysokości takiej należności w stosunku do wykazanej wcześniej w deklaracji, zeznaniu itp. lub w orzeczeniu (decyzji określającej lub ustalającej wysokość należności).

Jeżeli więc decyzja deklaratoryjna wydawana jest wyłącznie w celu skorzystania ze środka egzekucyjnego, jakim jest egzekucja z nieruchomości, powołany przepis § 9 ust. 1b nie ma zastosowania.

Wymóg aktualizacji tytułu wykonawczego w sposób określony w § 9 ust. 1b rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie dotyczy również sytuacji, w których w związku ze złożeniem zeznania rocznego dalszemu dochodzeniu nie podlega już zaliczka na podatek, lecz odsetki za zwłokę od nieuregulowanej w terminie zaliczki i ewentualny podatek roczny powstały w zaliczce, a wysokość deklarowanych przez podatnika zobowiązań podatkowych nie budzi wątpliwości organu podatkowego. W tym przypadku do dochodzenia zobowiązań wynikających z rozliczenia rocznego podatku wydanie decyzji na podstawie art. 21 § 3 lub art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) jest bowiem zbędne. Jeżeli po złożeniu zeznania rocznego okazuje się, że dochodzona zaliczka na podatek nie stała się w całości lub w części elementem podatku rocznego, organ egzekucyjny, po poinformowaniu go o tym przez wierzyciela, dokonuje ograniczenia tytułu wykonawczego poprzez uwzględnienie zmiany w części J tytułu wykonawczego. Wówczas wpisuje w tej części właściwą kwotę należności głównej lub kwotę, od której nalicza się odsetki za zwłokę. Jeżeli natomiast z zeznania rocznego wynika podatek do zapłaty w terminie do złożenia zeznania, w celu dochodzenia należności z tego tytułu wierzyciel wystawia odrębny tytuł wykonawczy.

Przepis § 9 ust. 1b rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ma natomiast zastosowanie w sytuacji, w której organ podatkowy stwierdza wystąpienie okoliczności określonych w art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej, a także w art. 53a tej ustawy, tj. inną wysokość zaliczek niż wykazaną w deklaracji. Jeżeli jednak organ podatkowy ujawnia wyłącznie tę ostatnią okoliczność, należy mieć na uwadze, że określenie na podstawie art. 53a Ordynacji podatkowej kwoty odsetek za zwłokę nie wstrzymuje dalszego ich naliczania, a ponadto kwota odsetek nie może być traktowana jako należność główna podlegająca wykazaniu w poz. 31 jednopozycyjnego tytułu wykonawczego. Aktualizując w takim przypadku jednopozycyjny tytuł wykonawczy w poz. 33 tytułu wpisuje się "Ć", a w poz. 34 wpisuje się właściwą kwotę, od której nalicza się odsetki za zwłokę. W tytule wykonawczym nie wpisuje się zatem kwoty odsetek za zwłokę naliczonych na dzień wydania decyzji na podstawie powołanego art. 53a.

Jednocześnie Ministerstwo podziela pogląd wyrażony w wystąpieniu, że wydanie w trakcie postępowania egzekucyjnego orzeczenia określającego lub ustalającego inną wysokość należności pieniężnej niż objętą tytułem wykonawczym i doręczenie zobowiązanemu jednego egzemplarza zaktualizowanych stron tytułu wykonawczego rodzi prawo tego zobowiązanego do zgłoszenia w terminie 7 dni zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2003/4/24