Przybysz Piotr, Aktualizacja tytułu wykonawczego

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 21 maja 2014 r. do: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Aktualizacja tytułu wykonawczego

Aktualizacja tytułu wykonawczego

Aktualizacja tytułu wykonawczego

W trakcie postępowania egzekucyjnego może zostać wydane orzeczenie określające lub ustalające inną wysokość należności pieniężnej, niż objęta tytułem wykonawczym. Jeżeli orzeczenie takie zostało wydane przed dniem 7 listopada 2014 r., to w takim przypadku wierzyciel niezwłocznie aktualizuje tytuł wykonawczy. Aktualizacja polega na tym, że wierzyciel wypełnia tytuł wykonawczy oznaczony wyrazem „aktualizacja” i wskazuje w nim wysokość należności pieniężnej oraz odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej naliczonych na dzień aktualizacji tytułu wykonawczego. W zaktualizowanym tytule wykonawczym wykazuje się również dane dotyczące pozostałych należności pieniężnych, które nie uległy zmianie (§ 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych - Dz. U. poz. 656).

Wierzyciel przesyła organowi egzekucyjnemu zaktualizowany tytuł wykonawczy.

„Aktualizacja tytułu wykonawczego jest czynnością materialno-techniczną, której celem jest wskazanie w tytule wykonawczym właściwej (aktualnej) kwoty dochodzonej należności pieniężnej według stanu na dzień jego aktualizacji.” (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24 czerwca 2013 r., I SA/Gl 1418/12, LEX nr 1339651).

Skoro celem aktualizacji tytułu wykonawczego jest jedynie skorygowanie wysokości dochodzonej należności pieniężnej, to należy przyjąć, że dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy, a uprzednio wszczęta egzekucja administracyjna jest kontynuowana.

Jeżeli orzeczenie określające lub ustalające inną wysokość należności pieniężnej, niż objęta tytułem wykonawczym, zostało wydane w dniu 7 listopada 2014 r. lub później, to wierzyciel niezwłocznie sporządza zmieniony tytuł wykonawczy na podstawie art. 28b u.p.e.a. (zob. Wystawienie zmienionego tytułu wykonawczego).

Wierzyciel sporządza zmieniony tytuł wykonawczy również w przypadku, gdy zostanie złożona korekta dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1 u.p.e.a. (stanowiącego podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego), powodująca zwiększenie wysokości należności pieniężnej.

Zobowiązany może również złożyć korektę dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1 u.p.e.a. (stanowiącego podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego), powodującą zmniejszenie wysokości egzekwowanej należności pieniężnej. Nie stanowi to jednak podstawy do aktualizacji tytułu wykonawczego – wierzyciel jedynie powiadamia organ egzekucyjny o tym fakcie.

Odrębne przepisy stanowią podstawę do:

a) zmiany jednolitego tytułu wykonawczego (patrz art. 50 pkt 2 i art. 52-54 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych - Dz. U. z 2013 r. poz. 1289);

b) sporządzenia zaktualizowanego tytułu wykonawczego dołączanego do wniosku do innego państwa członkowskiego UE o odzyskanie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (patrz art. 95 i art. 97 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych - Dz. U. z 2013 r. poz. 1289);

c) sporządzenia zmienionego zagranicznego tytułu wykonawczego (patrz art. 105 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych - Dz. U. z 2013 r. poz. 1289).

Krok: określenie lub ustalenie innej wysokości należności pieniężnej niż objęta tytułem wykonawczym

Wierzyciel otrzymuje informację o wydaniu orzeczenia określającego lub ustalającego inną wysokość należności pieniężnej, niż objęta tytułem wykonawczym.

Krok: sporządzenie zmienionego tytułu wykonawczego

Jeżeli orzeczenie określające lub ustalające inną wysokość należności pieniężnej, niż objęta tytułem wykonawczym, zostało wydane w dniu 7 listopada 2014 r. lub później, to wierzyciel niezwłocznie sporządza zmieniony tytuł wykonawczy na podstawie art. 28b u.p.e.a.

Wierzyciel sporządza zmieniony tytuł wykonawczy również w przypadku, gdy zostanie złożona korekta dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1 u.p.e.a. (stanowiącego podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego), powodująca zwiększenie wysokości należności pieniężnej.

Aktualizacja tytułu wykonawczego wierzyciel wierzyciel określenie lub ustalenie innej wysokości należności pieniężnej niż objęta tytułem wykonawczym czy orzeczenie wydano przed dniem 7 listopada 2014 r.? sporządzenie zmienionego tytułu wykonawczego aktualizacja tytułu wykonawczego skierowanie zaktualizowanego tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego nie tak