Utworzenie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.50.444

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 1922 r.
w przedmiocie utworzenia Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 16 czerwca 1922 r. o rozciągnięciu na ziemie górnośląskie Województwa Śląskiego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i niektórych innych ustaw oraz w przedmiocie zmian w ustawodawstwie na tych ziemiach obowiązującem (Dz. U. R. P. № 46 poz. 388) oraz zgodnie z art. 1 § 2 ustąp 2 polsko-niemieckiej -konwencji górnośląskiej zawartej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. № 44 poz. 371) za zgodą tymczasowej Rady Wojewódzkiej województwa Śląskiego zarządza się co następuje:
Z chwilą objęcia przez Rzeczpospolitą Polską władzy na części Górnego Śląska przyznanej Polsce decyzją Rady Ambasadorów z dnia 20 października 1921 r. ustanawia się Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.
Okrąg administracyjny Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach rozciąga się na obszar Województwa Śląskiego oznaczony w art. 1 ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny Województwa Śląskiego (Dz. U. R. P.№ 73 poz. 497).
Do zakresu działania Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach należą wszystkie sprawy, które według obowiązujących w okręgu administracyjnym tego urzędu przepisów prawnych przekazane są władzom górniczym drugiej instancji.
Przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach ustanawia się równocześnie Wydział Górniczy, powołany w myśl § 194a pruskiej ustawy górniczej z dnia 24 czerwca 1865 r. (w brzmieniu art. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1905) do załatwienia spraw górniczych w administracyjnym postępowaniu spornem na obszarze Górnego Śląska przyznanym Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawy i rozporządzenia dotyczące górnictwa, a obowiązujące w chwili objęcia władzy na Górnym Śląsku w Województwie Śląskiem pozostają w mocy o ile niniejsze rozporządzenie inaczej nie postanawia.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem objęcia władzy na Górnym Śląsku przez Rzeczpospolitą Polską.