Ustanowienie urzędów górniczych okręgowych w obrębie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.53.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 27 czerwca 1922 r.
w przedmiocie ustanowienia urzędów górniczych okręgowych w obrębie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Na zasadzie § 188 pruskiej powszechnej ustawy górniczej z dnia 24 czerwca 1865 r. (Zbiór Ustaw Pruskich str. 705) i § 8 austr. ustawy z dnia 21 lipca 1871 r. (austr. Dz. U. P. № 77), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1922 r. w przedmiocie utworzenia Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach (Dz. U. R. P. № 50 poz. 444), oraz w porozumieniu z tymczasową Radą wojewódzką województwa Śląskiego zarządza się co następuje:
W obrębie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach ustanawia się następujące urzędy górnicze okręgowe:

I. Urząd górniczy okręgowy w Rybniku, obejmujący części okręgów urzędowych b. pruskich urzędów górniczych Racibórz i Gliwice południe, położonych w części Górnego Śląska, przyznanej Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Urząd górniczy okręgowy w Królewskiej Hucie, obejmujący cały okręg urzędowy b. pruskiego urzędu górniczego Królewska Huta oraz część okręgu urzędowego b. pruskiego urzędu górniczego Bytom południe, położoną w części Górnego Śląska przyznanej Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Urząd Górniczy okręgowy w Katowicach, obejmujący całe okręgi urzędowe b. pruskich urzędów górniczych Katowice północ i Katowice południe.

Odnośnie do przyznanej Polsce części Śląska Cieszyńskiego przejmuje Urząd Górniczy okręgowy w Katowicach, od chwili objęcia władzy na przyznanej Polsce części Górnego Śląska przez Rzeczpospolitą, agendy urzędu górniczego okręgowego w Cieszynie, tyczące się spraw górniczych, przekazanych austr. ustawą górniczą urzędom górniczym okręgowym.

IV. Urząd górniczy okręgowy w Tarnowskich Górach, obejmujący część okręgów urzędowych b. pruskich urzędów górniczych Tarnowskie Góry i Bytom wschód, położonych w części Górnego Śląska, przyznanej Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zakresu działania wymienionych w § 1 urzędów górniczych okręgowych należą:

1. Odnośnie do części Górnego Śląska, wchodzącej w skład województwa śląskiego wszystkie sprawy, które w myśl ustaw i rozporządzeń Rzeszy Niemieckiej i Państwa Pruskiego obowiązujących na tej części Górnego Śląska w chwili przejęcia tamże władzy przez Rzecz pospolitą Polską, podlegają kompetencji urzędów górniczych okręgowych.

2. odnośnie do części Śląska Cieszyńskiego wchodzącej w skład województwa śląskiego, - sprawy, które w myśl ustaw austrjackich, tyczących się górnictwa, podlegają kompetencji urzędów górniczych okręgowych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.