Rzesza Niemiecka-Polska. Konwencja dotycząca Górnego Śląska. Genewa.1922.05.15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.44.371

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1933 r.

KONWENCJA
niemiecko-polska dotycząca Górnego Śląska, podpisana w Genewie dnia 15 maja 1922 roku. * 1

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

NACZELNIK PAŃSTWA POLSKIEGO

JÓZEF PIŁSUDSKl

Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

W dniu piętnastego maja tysiąc dziewięćset dwudziestego drugiego roku w Genewie podpisana została między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony a Rządem Rzeszy niemieckiej z drugiej Konwencja, dotycząca Górnego Śląska, która słowo w słowo brzmi jak następuje:

Tekst Konwencji zawiera załącznik do niniejszego numeru.

Zaznajomiwszy się z powyższą Konwencją, uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną, zarówno w całości, jak i każde z zawartych w niej postanowień, oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i zatwierdzona i przyrzekamy, że będzie ściśle stosowana.

Na dowód czego wydaliśmy akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

W Warszawie, dnia 1 czerwca 1922 r.

* Z dniem 25 października 1923 r. rozporządzenia zawarte w art. 219 niniejszej Konwencji utrzymane będą w mocy aż do 15 maja 1923 r., zarówno jak i przepisy odnoszące się do tego artykułu, a w szczególności rozporządzenia artykułów 222 i 226 rzeczonej Konwencji, zgodnie z art. 1 Układu w sprawie przedłużenia terminu, przewidzianego w art. 219 Konwencji polsko-niemieckiej, dotyczącej Górnego Śląska, podpisanej w Genewie d. 15 V 1922 r. Drezno.1923.05.02 (Dz.U.24.5.44).
1 Konwencja:

- zmieniona przez art. I umowy międzynarodowej z dnia 11 stycznia 1924 r. (Dz.U.27.63.554) zmieniającej nin. umowę międzynarodową z dniem 11 stycznia 1924 r.

- zmieniona przez obwieszczenie z dnia 20 marca 1931 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.31.31.228).

- zmieniona przez art. 33 ust. 1 i 40 ust. 1 umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisana w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r. (Dz.U.33.65.487) z dniem 1 września 1933 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.